Zákon o svobodném přístupu k informacím

Odkaz na zákon o svobodném přístupu k informacím

2017

V roce 2017 obdržela nemocnice dvě žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem. V první žádosti zaslané emailem byla požadována informace o maximálním možném počtu lůžek, reálný počet provozovaných, obsazovaných lůžek, počet uzavřených, neobsazovaných lůžek, průměrné využití reálně provozované lůžkové kapacity v procentech a průměrné využití lůžkové kapacity při zohlednění maximální možné kapacity a to vše týkající se interního oddělení v termínu od ledna 2016, včetně, do března 2017, včetně. Žadateli bylo sděleno, že nemocnice poskytuje pouze následnou lůžkovou péči (LDN) na 120 lůžkách. Obložnost v roce 2016 byla 100,6%. Interní lůžka nemocnice neprovozuje a ani je nemá nasmlouvaná se zdravotními pojišťovnami. 
 
V druhé žádosti, zaslané rovněž emailem, bylo žádáno o poskytnutí informací o subjektech, které se v posledních 3 letech přede dnem doručení této žádosti (31.července 2017) dopustily závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění smluvního vztahu s Nemocnicí Letovice, jako zadavatelem veřejné zakázky ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které vedly ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.  Žadateli bylo sděleno, že v posledních 3 letech před doručením žádosti nemocnice nespolupracovala se subjekty, se kterými by řešila závažná nebo dlouhodobá pochybení při plnění smluvního vztahu v rámci zadávané veřejné zakázky. 
 

2016

V roce 2016 obdržela nemocnice dvě žádosti o poskytnutí informací od fyzických osob v souladu se zákonem. V první žádosti zaslané emailem byl požadován seznam všech příjemců veřejných prostředků, kteří obdrželi finanční prostředky od povinného subjektu, tj. Nemocnice Letovice, v roce 2014, včetně informací tak, jak jsou vyjmenovány v §8b zákona. Žadateli byly vyčísleny náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním požadovaných informací. Žadatel požadovanou finanční částku neuhradil, proto v souladu se zákonem nebyly požadované informace poskytnuty. 
 
V druhé žádosti zaslané písemnou formou bylo žádáno o poskytnutí následujících informací: 1. V jaké výši byl finanční příspěvek Kraje na provoz v letech 2012,2013,2014 a 2015? 2. V jaké výši byl finanční příspěvek Kraje na investice v letech 2012,2013,2014 a 2015? 3. Jak byly toto příspěvky zdůvodněny? Byla provedena právní analýza souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory podle příslušných právních předpisů, rozhodovací praxe ÚOHS a judikatury Soudního dvora Evropské unie? Pokud ano, prosím o poskytnutí takové právní analýzy. 4. Byly uděleny v letech 2012,2013,2014 a 2015 sankce, a pokud ano, za co konkrétně byly uděleny, v jaké výši a jaký kontrolní orgán tyto sankce vyměřil? 5. Jaké byly celkové provozní výdaje v letech 2012,2013,2014 a2015? 6. Jaké byly celkové investiční výdaje v letech 2012,2013,2014 a2015? 7. Výroční zprávy a účetní závěrky za roky 2013 a 2014 a hospodářský výsledek za rok 2015. 8. Seznam dodavatelů zdravotnických prostředků a léčivých přípravků, a to ve struktuře obchodní firma a IČO dodavatele. Žadateli byly vyčísleny náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním požadovaných informací. Žadatel požadovanou finanční částku uhradil, proto v souladu se zákonem byly požadované informace v listinné podobě zaslány. 
 

Ing. Siverová Eva 


607 087 971
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Kamerový systém

Kamerový systém je provozován na základě souhlasu ÚOOÚ, objekt je označen tabulkami upozorňujícími na kamerový systém se záznamem. Doba uložení záznamu je cca  14 dnů. Systém zajišťuje ochranu majetku a bezpečí pacientů a zaměstnanců nemocnice

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Nemocnice Letovice,je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem organizace je poskytování zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Nemocnice Letovice, příspěvková organizace,zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Nemocnice Letovice, příspěvková organizace,je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

 1.       Poskytování a zajištění zdravotní péče
 2.       Vyúčtování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám

Kontaktní adresa správce:

Nemocnice Letovice, příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice,

IČ: 00387134, telefon: +420 516 426 111, e-mail  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., ID datové schránky:ndbk6kj

Nemocnice Letovice, příspěvková organizace,jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Nemocnice Letovice, příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice, telefon: 607 087 971, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje, informace o Vašem zdravotním stavu a průběhu poskytovaných zdravotnických služeb, anamnestické údaje a další rozhodné údaje nezbytné pro poskytnutí konkrétní zdravotnické služby (dle charakteru poskytované služby).

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Doba uchovávání osobních údajů u zdravotnické dokumentace činí 40 let od hospitalizace pacienta, popř. 10 let od úmrtí pacienta (dle přílohy vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů).

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz (toto právo je omezeno zákonem), popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Nemocnice Letovice, je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem organizace je poskytování zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Dalším úkolem je poskytování sociální služby dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče (sociální lůžka).

Příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

Poskytování sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče (sociální lůžka)

 

Kontaktní adresa správce:

Nemocnice Letovice, příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice, IČ: 00387134, telefon: +420516 426 111, e-mail  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., ID datové schránky: ndbk6kj

Příspěvková organizace jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Nemocnice Letovice, příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice, telefon: 607 087 971, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě podpisu „Smlouvy o poskytnutí sociální služby ve zdravotnickém zařízení“ a následně na základě plnění právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje a další rozhodné údaje nezbytné pro poskytnutí konkrétní sociální služby.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz (toto právo je omezeno zákonem), popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ

v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Kontaktní adresa správce osobních údajů:

Nemocnice Letovice, příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice, IČ: 00387134, telefon: +420 516 426 111, e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., ID datové schránky:ndbk6kj

Nemocnice Letovice, příspěvková organizace, jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

 Nemocnice Letovice, příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice, telefon: 607 087 971, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Účel zpracování osobních údajů:

Zaměstnavatel tímto ve smyslu výše uvedeného obecného nařízení informuje o zpracování osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon. Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění povinností a uplatňování práv zaměstnavatele v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnanců, za účelem vedení mzdového účetnictví, jakož i za účelem odvodu daní, poplatků a provádění povinných odvodů na sociální, zdravotní, případně úrazové nebo jiné pojištění.

Kategorie osobních údajů

Adresní a identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště, kontaktní údaje (zejména telefon, e-mail)), popisné údaje, údaje týkající se a související s pracovním poměrem zaměstnance (zejména výše mzdy, další plnění).

Zaměstnavatel má právo zpracovávat především tyto osobní údaje:

Při nástupu do zaměstnání uzavírá zaměstnavatel s budoucím zaměstnancem pracovní smlouvu, která podle zákoníku práce obsahuje identifikační údaje zaměstnance (jméno, příjmení, datum, místo narození a místo trvalého pobytu).

 •   Pro evidenční listy důchodového pojištění zasílaných na OSSZ (podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení): datum a místo narození, všechna dřívější příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu.
 •   Pro správný výpočet mzdy: vzdělání, předchozí praxe.
 •   Pro správný výpočet měsíčních záloh na daně (podle zákona o správě daní a poplatků): druh pobíraného důchodu.
 •   Pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců (zákon o zaměstnanosti): zdravotní znevýhodnění.
 •   Pro placení zdravotního pojištění (podle zákona o veřejném zdravotním pojištění): zdravotní pojišťovna.
 •   Za účelem hlášení zaměstnávání cizinců: státní občanství.
 •   Prohlášení poplatníka daně z příjmu (podle zákona o správě daní a poplatků): pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění a manžel/ka je zaměstnán/a: příjmení a jméno manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele, pokud zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě: jméno, příjmení a rodné číslo dítěte.

Kategorie subjektů údajů a zdroj osobních údajů:

Zaměstnanci a případně další osoby, jejichž osobní údaje jsou ze zákona nezbytné pro naplnění zákonem daného účelu. Osobní údaje jsou získávány od zaměstnanců, jakožto subjektů údajů.

Příjemci osobních údajů:

Správce, příslušné zdravotní pojišťovny, ČSSZ, případně další subjekty, které zpracovávají osobní údaje, které jsou nezbytné pro naplnění zákonem daného účelu.

Osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

Doba uchování osobních údajů:

Správce uchovává osobní údaje zaměstnanců pouze po dobu, po kterou mu to v jednotlivých případech ukládají právní předpisy. Je to především zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění soc. zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, apod. Pro další účely správce zpracovává osobní údaje se souhlasem zaměstnanců.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz (toto právo je omezeno zákonem), popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Etický kodex zaměstnance Nemocnice Letovice

Zaměření na pacienty a veřejnost

 • Každý z nás vyjadřuje svůj vztah k pacientům a veřejnosti zejména kvalitou své práce.
 • Jsme povinni své povolání vykonávat svědomitě s využitím svých odborných znalostí.
 • Přistupujeme ke všem pacientům se stejnou péčí, nečiníme mezi nimi rozdíly a jejich prospěch stavíme nad své vlastní zájmy.
 • Motivujeme pacienty k péči o vlastní zdraví a zapojujeme je do léčebně-preventivního procesu.
 • Ctíme právo pacienta na profesionální přístup zaměstnanců při řešení jeho potřeb. Uplatňováním nových technologií, postupů a zvyšující se spolehlivostí zlepšujeme kvalitu služeb.
 • Prosazujeme otevřenou komunikaci. Respektujeme a podporujeme práva pacienta na svobodnou volbu léčby a na informace a jsme připraveni je poskytovat odpovědně, pravdivě, srozumitelně a včas.
 • Zachováváme mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsme se dozvěděli v souvislosti s výkonem svého povolání.
 • Vytváříme příjemné a bezpečné prostředí, které umožní uspokojení individuálních potřeb pacienta s respektováním jeho osobnosti, životních zvyků, duchovních potřeb, intimity a lidské důstojnosti.
 • Jsme vstřícní, slušní, korektní a pacienty oslovujeme jménem. Chodíme vždy upravení a jsme vždy identifikovatelní.
 • Před pacienty nikdy neřešíme vnitřní záležitosti.
 • Snažíme se docílit vztahu založeného na důvěře.
 • Trvale se vzděláváme a jsme schopni své vzdělání prokázat. Zároveň dbáme na pozitivní rozvoj své osobnosti.

Zaměření na spolupráci

 • Zabezpečujeme korektní a spolupracující prostředí v celé nemocnici.
 • Ctíme dobré mezilidské vztahy, vztahy mezi nadřízenými a podřízenými. Ke všem se chováme slušně a vstřícně.
 • Týmová práce je základem naší činnosti.
 • Respektujeme rozhodnutí nadřízených, pokud není v rozporu s etikou či právním řádem ČR.
 • Koordinací procesů dbáme na jejich efektivitu a optimálně využíváme svěřené zdroje.
 • Jsme loajální vůči nemocnici, dbáme o zlepšování jejího dobrého jména a vyvarujeme se každého jednání, které by jej mohlo poškodit. Své výhrady k problémům vyjadřujeme v interní diskusi, při oficiálních jednáních, ne na chodbách nemocnice či na ulicích, na veřejnosti.
 • Pozitivně využíváme svého emočního potenciálu a zdravého optimismu k posílení svých spolupracovníků a vzájemných vztahů. Snažíme se kolem sebe šířit příjemnou a pohodovou atmosféru. Nic neposílí vzájemné vztahy tolik jako úsměv, pohled do očí, souhlas, čestné vyjádření emocí, zpětná vazba a opět úsměv, který je pro náš tým, ale hlavně pro naše pacienty nepostradatelný.

 

V Letovicích, dne 2.1.2018

MUDr. Drahoslava Královcová v.r.

ředitelka Nemocnice Letovice

Rozpočet

V souladu se zák.č.23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zák.č.24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, Nemocnici Letovice, příspěvkové organizaci, vznikla povinnost zveřejnit:

 • návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu  rozpočtu
 • informaci o schváleném rozpočtu předcházejícího roku a o očekávaném nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok
 • schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu  

Tato povinnost je plněna v souladu s § 28a zák.č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele  https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=39408&TypeID=12

Letošní předávání růží ženám pacientkám i ženám zaměstnankyním poslancem  p. Lubomírem Toufarem (ČSSD).

 

Práva pacienta 

1)      Právo na zdravotní péči

Pacient má ústavně zaručené právo na zdravotní péči, její dostupnost i spravedlivý přístup podle jeho potřeb. Má právo na profesionální péči, právo aktivně spolupracovat při lékařských výkonech, právo sám se svobodně rozhodovat o svém osudu.

Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takovéhoto způsobu návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů.

2)       Právo na informovaný souhlas

Jakýkoli výkon v oblasti péče o zdraví může být proveden pouze za podmínky, že k němu pacient poskytne svobodný a informovaný souhlas (výjimkou jsou případy stanovené právním předpisem – kdy péče může být poskytnuta i bez souhlasu pacienta). Aby mohl pacient poskytnout k vyšetřovacímu či léčebnému výkonu souhlas, musí vědět, s čím má souhlasit. Má tedy právo být informován o účelu a povaze poskytované zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu, jakož i o jeho důsledcích, alternativách a rizicích. Na základě těchto informací má právo svobodně, bez nátlaku, s dostatkem času na rozvážení a s možností klást doplňující dotazy se rozhodnout, zda navrhovaný výkon podstoupí.

3)      Právo odmítnout zdravotní výkon

Pacient má právo, poté co byl náležitě informován o potřebném zdravotním výkonu i případných následcích jeho neposkytnutí pro jeho zdraví, přesto potřebnou péči odmítnout. V takovém případě si ošetřující lékař vyžádá od pacienta písemné prohlášení (písemný reverz) o odmítnutí zdravotního výkonu či hospitalizace, opatřený podpisem pacienta.

4)       Právo na informace

Pacient má právo znát veškeré informace shromažďované o svém zdravotním stavu ve zdravotnické dokumentaci nebo v jiných zápisech, které se vztahují k jeho zdravotnímu stavu. V případě, že se nespokojí s ústně podanou informací ze strany zdravotnických pracovníků, má právo na zpřístupnění zdravotnické dokumentace k nahlížení, má rovněž právo na pořizování výpisů, opisů či kopií. Pacient má právo vzdát se podání informace o svém zdravotním stavu.

5)      Právo nebýt informován

 

Poučení o zákroku je právem pacienta, ale pacient má rovněž i právo nebýt informován. Má právo se takového poučení zcela vzdát nebo pověřit k přijetí poučení jinou osobu (osobu blízkou nebo jakoukoliv jinou osobu, kterou si sám určí).

V případě, že sdělení informací je však v zájmu pacienta či v zájmu ochrany ostatních osob (např. jedná-li se o infekční onemocnění), bude ze strany zdravotnických pracovníků pacient informován i přesto, že poučení o svém zdravotním stavu odmítne.

6)      Právo na ochranu soukromí

Pacient má právo na ochranu soukromí ve vztahu k informacím o jeho zdraví. Je pouze na něm, zda si přeje, aby údaje o jeho zdravotním stavu byly sdělovány dalším osobám. Je to především pacient, kdo může zdravotnické pracovníky zprostit jejich povinné mlčenlivosti ve vztahu ke všem údajům, které jim během svého pobytu ve zdravotnickém zařízení sdělil. Bez pacientova souhlasu může lékař a ostatní zdravotničtí pracovníci sdělovat údaje o jeho zdravotním stavu pouze za přísných zákonem stanovených podmínek a přesně vymezenému okruhu osob.

7)      Právo na určení osob i rozsahu poskytovaných informací

Pacient má právo určit si osobu či osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a má právo určit si rozsah informací, které jim mohou být poskytovány. Touto osobou může být jak příslušník rodiny, tak i kterákoliv jiná osoba bez příbuzeneckého vztahu. Při určení osoby, která může být informována o jeho zdravotním stavu, zároveň určí, zda této osobě náleží též právo nahlížet do zdravotnické dokumentace a právo na pořízení výpisů, opisů či kopií. Pacient má rovněž právo vyslovit úplný zákaz s podáváním informací o jeho zdravotním stavu jakékoliv osobě. Určení jednotlivých osob nebo vyslovení zákazu podávání informací může pacient kdykoliv změnit či zcela odvolat.

8)      Právo na ochranu osobních údajů

Nemocnice zpracovává osobní údaje pacienta za účelem poskytování a zajišťování zdravotní péče, za účelem vyúčtování zdravotní péče pojišťovnám a za účelem sociální práce s pacientem. Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v rámci které jsou shromažďovány identifikační, adresní, kontaktní údaje pacienta, informace o zdravotním stavu pacienta a průběhu poskytovaných zdravotnických služeb, anamnestické údaje a další rozhodné údaje nezbytné pro poskytnutí konkrétní zdravotnické služby (dle charakteru poskytované služby). V některých případech mohou být osobní údaje pacienta shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle pacienta se zpracováním osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat. Při zpracování osobních údajů pacienta nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů pacienta. Osobní údaje pacienta jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Doba uchovávání osobních údajů u zdravotnické dokumentace činí 40 let od hospitalizace pacienta, popř. 10 let od úmrtí pacienta (dle přílohy vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů). Pacient má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu či doplnění nepřesných údajů, právo na výmaz osobních údajů (v případě, že není další uložení nutné pro splnění právní povinnosti), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost (v případě, kdy zpracování osobních údajů probíhá na základě uděleného souhlasu pacienta), právo vznést námitku (v případě, kdy zpracování osobních údajů probíhá na základě oprávněného zájmu nemocnice). Svá práva může pacient uplatnit písemně u pověřence pro ochranu osobních údajů.

9)      Právo na svobodnou volbu lékaře a právo na svobodnou volbu zdravotní pojišťovny

Až na výjimky má každý právo na svobodnou volbu lékaře a právo na výběr zdravotnického zařízení (nemocnice). Výkon tohoto práva však není naprosto neomezený. Zvolený lékař může odmítnout přijetí pacienta do své péče tehdy, jestliže by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči o tohoto nebo o ostatní pacienty, které má ve své péči. Odmítne-li lékař či zdravotnické zařízení přijmout pacienta a cítí-li se pacient tímto jednáním poškozen, má právo na písemné potvrzení odmítnutí s uvedením důvodu. S tímto dokladem je pak možné se obrátit na svou pojišťovnu či zřizovatele zdravotnického zařízení (nemocnice). Poskytnout zdravotní péči však musí lékař vždy v akutních případech, kdy hrozí bezprostředně újma na zdraví či životě pacienta. Každý pacient má právo též na svobodný výběr zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců. V případě zavedení nucené správy nad zdravotní pojišťovnou jsou pojištěnci oprávněni změnit zdravotní pojišťovnu i ve lhůtě kratší, a to vždy k 1. dni kalendářního měsíce, nejdříve však k 1. dni následujícího kalendářního měsíce.

10)  Právo přijímat duchovní péči a duchovní podporu

Pacient má právo přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v ČR nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav. Návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví.

11)   Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo

- na nepřetržitou přítomnost opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí.

- být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje.    

 - odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka.

 - pacient, který je osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům, může požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyl přítomen opatrovník, popř. osoba určená opatrovníkem, uvádí-li, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává.

- pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou. Právo na tlumočníka se použije obdobně, jde-li o tlumočení z cizího jazyka, s výjimkou slovenštiny.      

- pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to způsobem stanoveným vnitřním řádem tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů. Psem se speciálním výcvikem se pro potřeby věty první rozumí vodicí pes nebo asistenční pes.

11) Právo osob blízkých na informace o zdravotním stavu pacienta

Jestliže pacient je ve stavu, kdy nemůže určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, mají právo na aktuální informace o zdravotním stavu pouze osoby blízké (osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní).

 

12)  Práva osob pozůstalých

Právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, příčinách úmrtí a výsledku pitvy, pokud byla provedena, mají osoby blízké zemřelému pacientu, pokud se pacient za svého života nevyslovil jinak a sdělování těchto informací některé osobě blízké či všem nezakázal. Tyto osoby mají rovněž právo v přítomnosti zdravotnického pracovníka nahlížet do zdravotnické dokumentace nebo jiných zápisů vztahujících se ke zdravotnímu stavu pacienta, jakož i právo na pořízení výpisů, opisů nebo kopií těchto dokumentů. Uvedená práva náleží případně i dalším osobám určeným pacientem za jeho života. Jedině osoby blízké a pouze tehdy, jeli to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví dalších osob, mají v případě, že zemřelý pacient vyslovil zákaz poskytování informací o jeho zdravotním stavu, právo na informace o zdravotním stavu, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace a právo pořizovat si výpisy, opisy nebo kopie, a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu zdraví.

Prostředí nemocnice

 

Kontakt

Nemocnice Letovice

příspěvková organizace zapsaná v OR u KS Brno, odd. Pr, vložka 1250

Letovice-klasterAdresa: Pod Klášterem 55/17, 679 61 Letovice

Tel.: 516 426 111

Fax: 516 426 104

IČ: 00387134

DIČ: CZ00387134

Číslo datové stránky: ndbk6kj

Číslo účtu: 10930631/0100,
                     Komerční banka a.s.       

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky: www.nemletovice.cz

Kontakty na zaměstnance - oddělení

Kontakt na pověřence ochrany osobních údajů

Kde nás najdete

GPS: 49°32’40.826″N, 16°34’46.276″E

Nemocnice Letovice na internetové mapě zde

plan-mesta

Historie

Krypta

Kostel sv. Václava

Historická lékárna

Historická lékárna byla vybudována v roce 1784 a nachází se v přízemí hlavní budovy, vlevo od hlavního vchodu do areálu a přímo sousedí s kanceláří ředitele nemocnice. Je chráněnou kulturní památkou. Stěny lékárny obklopují vestavěné lékárenské skříně s policemi s asi 270 zásuvkami, členěné pilastry s vyřezávanými rokajemi, završené průběžně profilovanou římsou a vyřezávanými vázami. Lunety a klenby pokrývají figurální kompozice s náměty vyjadřujícími poslání řádu. Ve špaletách oken jsou malované rokaje,úponky a zvonečkové motivy. Současná podoba (obnova stavu z r. 1867) je výsledkem 8 let trvajících restaurátorských prací v letech 2000  – 2008 akademickým malířem a odborným restaurátorem panem Jiřím Látalem z Litomyšle.

Na obnově kulturní památky se finančně podílela kromě Nemocnice Letovice také Nadace Města Letovice a z rozpočtu přispělo i Město Letovice. Do dvou zrestaurovaných skříní byly získány lékárenské dózy s latinskými nápisy a zabroušenými uzávěry od místní občanky paní Olgy Burkoňové.

V současné době má několik využití. Především jako reprezentační místnost, jako místnost pro různá jednání, jako lékařská knihovna a studovna. Komerční využití je vzhledem k povaze objektu vyloučeno.

Komentované prohlídky historické lékárny,  kostela a krypty  zajišťuje MKS – Infocentrum Letovice. Kapacita prohlídky je maximálně 20 osob, proto je nutné si návštěvu předem telefonicky rezervovat na informačním centru, tel: 516 476 790, 739 396 538.

Virtuální prohlídka historické lékárny.

 kralovcova  

Ředitelka:

MUDr. Královcová Drahoslava 
601 392 800, 516 426 105
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedoucí ekonomicko - technického úseku, zástupce statutárního orgánu:

Ing. Bousková Lucie
516 426 116, 725 438 513
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedoucí lékař:

MUDr. Lýčková Marie 
516 426 127, 724 643 110
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vrchní sestra:

Mgr. Portlová  Emilie 
601 392 798, 516 426 103
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdravotně  sociální pracovnice:

Prudilová Dana
601 591 335, 516 426 118
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedoucí správního úseku, pověřenec ochrany osobních údajů:

Ing. Siverová Eva 
607 087 971
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedoucí technického úseku:

Mgr. Hoder Martin 
516 426 136, 727 802 274
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Manažerka kvality, asistentka ředitelky:

Ottová Daniela 
601 392 917, 516 426 109 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zapůjčení zdravotnických pomůcek:

Víšková Jitka  
516 426 135, 727 802 275

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Lůžková oddělení:

Oddělení A  601 591 331;  516 426 112

Oddělení C  601 591 333;  516 426 115

Oddělení B  601 591 332; 516 426 102

Oddělení D  601 591 334; 516 426 130

Informace o pacientech mezi 7.00 – 15.00 hod

MUDr. Menšík Pavel 601 392 913
MUDr. Potrusil Vít 601 392 915
MUDr. Lýčková Marie  724 643 110
MUDr. Klincová Mária 733 768 214

PSYCHOLOG

PhDr. Hloušek Vladimír 603 315 696

DUCHOVNÍ SLUŽBA

P. Mgr. Sedlák Alois 602 767 379

DOBROVOLNÍCI

Koudelková Ilona    601 392 912

KANCELÁŘ

Pančíková Hana - stravování 607 087 933
Höklová Milada - mzdová účetní 601 392 918
Holíková Noemi - hlavní účetní 601 591 336
Hönigová Eva - administrativní pracovnice 601 392 920
Podivínská Ivana Mgr. - pokladna 601 591 337
Víšková Jitka - přijímací kancelář,
     půjčování zdr. prostředků
516 426 135,
727 802 275
Vítová Hana - majetek 732 764 793

ÚDRŽBA

Slavíček Jan 732 120 252
Krušina Josef 732 120 232

Půjčování zdravotnických kompenzačních pomůcek

V nemocnici je možno za úplatu si pronajmout různé druhy nemocničních pomůcek: nemocniční lůžko s příslušenstvím, WC křeslo, WC nástavec, invalidní vozík, chodítko,
 elektrická lůžka s příslušenstvím a další rehabilitační pomůcky.

Administrativní pracovnice: Jitka Víšková, telefon: 516 426 135, 727 802 275

Praní a žehlení prádla

Středisko prádelna zajišťuje celoročně praní a žehlení prádla pro potřeby organizace, zajišťuje vedení různé evidence pro kalkulaci hlavní a hospodářské činnosti. Za účelem efektivnějšího využití zařízení a zaměstnanců prádelny je střediskem zajišťováno praní cizím. Praní pro cizí činí 7,88 %.

Vedoucí prádelny: Ivana Širůčková, telefon: 516 426 126

Stravování

Středisko kuchyně zajišťuje celoročně výrobu nejsložitejších dietních jídel v rozsahu podle dietního systému. Pro pacienty jsou připravovány snídaně, dopolední a odpolední svačiny, obědy a večere. Pro zaměstnance je zajišťován oběd v rámci závodního stravování. Za účelem efektivnějšího využití zařízení a zaměstnanců též středisko zajišťuje obědy pro důchodce a cizí strávníky.

Vedoucí stravovacího provozu: Hana Pančíková, telefon: 516 426 104

 

Ambulance

Od 1.9.2018 otevřena:

Alergologie a klinická imunologie 

Ordinační hodiny: Středa 7:30 - 13:30 hod
Lékař: MUDr. Zuzana Matyášová, Ph.D.    
Kontakt: 516 426 124, 605 444 072, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.www.alergoimunomat.cz

Interní ambulance

Ordinační hodiny: Čtvrtek 7:00 – 15:00 hod; v úterý odběry krve  6:15 – 7:00 hod (pouze sestra)
Lékař:  MUDr. Marie Lýčková    tel. kontakt: 516 426 108
Sestra:  tel. kontakt: 516 426 124

Diabetologická ambulance

od 1.1.2018 není poskytována z důvodu odchodu lékaře

Urologická ambulance

Ordinační hodiny: Čtvrtek 7:00 – 11:00 hod
Lékař: MUDr. Rastislav Šušol      tel. kontakt: 516 426 114
Sestra: Jitka Pešlová

Gynekologie

Ordinační hodiny: Pondělí 8:00 – 15:00 hod; Pátek 8:00 – 12:00 /každý lichý týden/
Lékař: MUDr. Lucie Barošová         tel. kontakt: 516 426 114
Sestra: Dagmar Kotoučková

Klinická logopedie

Ordinační hodiny: Úterý 7:00 – 14:00 hod
Logopedka: Mgr. Ivona Vitouchová    tel. kontakt: 516 426 108, 607 732 406

Ortopedie

Ordinační hodiny: Úterý 8:00 – 13:00 hod
Lékař: MUDr. Milan Kovanda, Ph.D.     tel. kontakt: 516 426 114
Sestry: Jitka Jančová, Ludmila Winklerová

Rehabilitační ambulance

Ordinační hodiny: Pátek  7:30 – 11:30 a od 12:00 – 15:30 hod.
Lékař: MUDr. Nikola Bárková    tel. kontakt: 516 426 108; MUDr. Dvořáková Jindřiška 

Pacienti si musí donést doporučení k vyšetření na rehabilitaci od praktického či jiného lékaře. Objednání k lékařce v ordinačních hodinách rehabilitace. Pokud pacient přijde mimo objednání, počká na ošetření.

Rehabilitace pro veřejnost

Rehacentrum Letovice s.r.o. – cvičení fyzioterapeuta

Objednání na číslech: 605 298 418; 516 426 107

Ordinační hodiny:

Sudý týden:

Pondělí  8:00 – 15:30

Úterý     8:00 – 14:30

Středa   8:00 -  15:30

Čtvrtek  8:00 – 14:30

Pátek     8:00 – 15:00

 

Lichý týden:

Pondělí    8:00 – 15:30

Úterý     12:00 – 18:00

Středa     8:00 -  15:30

Čtvrtek  12:00 – 18:00

Pátek       8:00 – 15:00

Nefrologie

Ordinační hodiny: Pátek 7:00 – 15:00 hod (sudý týden)
Lékař: Nemocnice Blansko

Objednání na tel.: 516 426 114 v ordinační době.

 

Formuláře ke stažení

Informace pro návštěvy

Kantýna je opět v provozu.

Návštěvní doba v našem zařízení je nepřetržitá, vzhledem k provozu však doporučujeme čas mezi 13. – 18. hodinou, mimo tuto dobu jsou návštěvy možné po individuální domluvě.

 

Fotografie00112

Pro cyklonávštěvníky  

možnost parkování jízdních kol

vpravo před průjezdem do dvorního traktu.

Duchovní služba

je zajištěna P. Mgr. Aloisem Sedlákem kdykoliv po telef. domluvě: 602 767 379

Kontakty na nemocnici, mapu okolí a plán města Letovice s vyznačeným umístěním nemocnice naleznete na stránce: Kontakty

 

Postup pro vyřizování stížností v Nemocnici Letovice, p. o.

Způsob přijímání a vyřizování stížností ve zdravotnických zařízeních upravuje zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, v platném znění, obecně podávání a vyřizování stížností upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Způsob přijímání a vyřizování stížností v Nemocnici Letovice, p. o. je stanoven směrnicí  „ Přijímání a vyřizování stížností v Nemocnici Letovice“.

Nakládání s osobními údaji stěžovatelů i dalších osob, kterých se stížnost týká, upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Proti postupu Nemocnice Letovice, p. o. při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo osoba zmocněná pacientem.

 

Stížnosti v Nemocnici Letovice je možno podat

-ústně: všem vedoucím pracovníkům nemocnice. Je nutný písemný záznam o ústním podání stížnosti

-telefonicky:   516 426 105 (ředitelka)

                       516 426 116 (zástupkyně ředitelky)

                       516 426 103 (vrchní sestra)

                       516 426 109 (asistentka ředitelky)

                       516 426 111 (ústředna - spojí s příslušným vedoucím pracovníkem)

 

 -písemně na adresu:

Nemocnice Letovice, p. o., Pod Klášterem 55/17, 679 61 Letovice

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

- do schránky na podněty, připomínky a stížnosti umístěné mezi oddělením A a B, C a D nemocnice.

                    

O způsobu vyřízení stížnosti rozhoduje ředitelka organizace podle charakteru stížnosti. Určí osobu zodpovědnou za šetření a vyřízení stížnosti. 

Pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, navrhne nemocnice stěžovateli ústní projednání stížnosti, dále umožní stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat si z něj kopie.

Jde-li o šetření stížnosti příslušným správním orgánem, Krajským úřadem Jihomoravského kraje, poskytne mu nemocnice na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost, to platí i v případě, kdy nemocnice poskytla související zdravotní služby.

Nemocnice Letovice, p. o.  je povinna vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení, tato lhůta může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je Nemocnice Letovice nepříslušná, je povinna ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu.

O prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je nemocnice povinna stěžovatele informovat, a to písemně, do vlastních rukou.

Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje, tedy Nemocnici Letovice, p. o.

Pokud stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti v Nemocnici Letovice, p. o., může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který nemocnici udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, tedy Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to včetně uvedení důvodů nesouhlasu s vyřízením stížnosti. Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

Stěžovatel má možnost podat stížnost i podle jiných právních předpisů.

Žádost o přijetí pacienta

Potřeby hospitalizovaného pacienta

Doklady: 

 • Občanský průkaz
 • průkaz zdravotní pojišťovny

Osobní potřeby: 

 • Léky, které užívá
 • hřeben
 • šampon
 • toaletní mýdlo (nejlépe tekuté)
 • kelímek na zubní protézu a tablety na údržbu protézy
 • intimní hygiena
 • toaletní papír
 • krém na obličej a ruce
 • pevná domácí obuv (uzavřená, neklouzavá)
 • brýle
 • ponožky
 • ortopedické pomůcky (hole, berle, ortézy, vozíky)

Informace pro pacienty

Volná místa

Nemocnice Letovice, příspěvková organizace Jihomoravského kraje, poskytovatel následné lůžkové péče – LDN, zastoupená ředitelkou Nemocnice Letovice,

přijme do pracovního poměru:

 

SANITÁŘE /SANITÁŘKU

Požadujeme:

 • odbornou způsobilost dle zák. č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů – minimálně absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru sanitář
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle z. č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek
 • zařazení do 4. platové třídy dle NV č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • závodní stravování
 • 6 týdnů dovolené

Nástup možný ihned nebo dle dohody. 

Žádosti zasílejte na e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   

nebo na adresu: Nemocnice Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice

Kontaktní osoba: Mgr. Portlová Emilie, tel. 601 392 798


FYZIOTERAPEUTA / FYZIOTERAPEUTKU 

Místo výkonu práce: Letovice, Pod Klášterem 17

Nástup možný ihned nebo dle dohody 

Požadujeme:

 • odborná způsobilost dle zák. č. 96/2004 Sb., tzv. zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
 • osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu (registrace) výhodou
 • praxe v oboru fyzioterapie výhodou, není však podmínkou
 • velmi dobré komunikační schopnosti; vstřícné chování a příjemné vystupování, pečlivost a spolehlivost; schopnost týmové spolupráce
 • uživatelská znalost PC
 • morální a občanská bezúhonnost

Nabízíme:

 • stabilní zázemí s dlouholetou tradicí, práci na pracovišti zajišťující individualizovanou a kvalitní ošetřovatelskou péči o klienty
 • HPP na plný či zkrácený úvazek
 • platové zařazení do 9 – 10 platové třídy dle NV 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dle vzdělání a praxe)
 • stravenky
 • 6 týdnů dovolené
 • možnost dalšího vzdělávání v oboru
 • přátelské prostředí s týmovou spoluprací a podporou, samostatnou a smysluplnou práci, prostor pro seberealizaci

Poskytnutím svých osobních údajů dáváte souhlas s tím, aby je  Nemocnice Letovice, p. o. zpracovávala a uchovávala v personální databázi pouze pro účely výběrového řízení /fyzioterapeut/ka/ v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  Poskytnutí údajů je dobrovolné. Souhlas s jejich zpracováním a uchováním můžete kdykoliv odvolat. Současně tím potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.

Zájemci o tuto pozici zašlete prosím svůj profesní životopis, kopie dokumentů o vzdělání a motivační dopis na e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

nebo na adresu: Nemocnice Letovice, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice

Kontaktní osoba: Ing. Eva Siverová, tel. 607 087 971


 

 

 

O nás v médiích

ldn


 

1.6.2016 Listy regionů

Odkaz na celý článek zde


 8.11.2013 Blanenský deník

Odkaz na celý článek zde


 12.04.2012 – Blanenský deník.cz

Odkaz na celý článek zde


 12.04.2012 – Jihomoravský kraj

Odkaz na celý článek zde


 Březen 2012 – Listy regionů

listy-regionu2012-03str08  listy-regionu2012-03str09

Dárci a sponzoři

Dobrovolní spolupracovníci v Nemocnici Letovice

V posledních letech se v některých nemocnicích v naší zemi (onkologie, dětská oddělení nemocnic, zařízení následné péče) úspěšně rozvíjí dobrovolnické hnutí. Dobrovolníci docházejí také do hospiců v celé naší republice, v cizině jsou tyto trendy již dlouhodobě zavedeny. Cílem dobrovolnického hnutí je větší otevření zdravotnických zařízení vůči veřejnosti, pomocí laiků z mimonemocničního prostředí zpříjemnit pobyt v nemocnici osobám, které se hůře adaptují na mimořádnou situaci, což jsou převážně děti a opuštění starší lidé. Dobrovolní spolupracovníci ve svém volném čase navštěvují nemocné v nemocnici, mluví s nemocnými, případně jim pomáhají zajistit různé osobní potřeby, mohou nemocným předčítat knihy, noviny, zajistit procházku ven do nemocniční zahrady. Jedná se o kontakt člověka s člověkem, který je dobrovolný, pomůže nemocnému se otevřít, případně si i postěžovat, nejedná se o vztah podřízenosti, jako je to se zdravotníky. Nejdůležitější je, že každý tento spolupracovník může poskytovat služby nemocným podle svých možností a schopností. Vše je ale nutno konzultovat s ošetřujícím personálem. Nesmíme také zapomenout na fakt, že mezi námi existují lidé plni lásky a touhy pomoci, ale třeba se stydí aktivně vyhledávat vztahy s lidmi ze svého okolí nebo sami nemají rodinu, se kterou by se kontaktovali. Proto možnost pomoci potřebným v nemocnici může paradoxně pomoci i dobrovolníkovi v naplnění jeho života.

Nemocnice Letovice oslovila veřejnost pomocí regionálních novin před 4 roky, okamžitě se nám přihlásily tři ženy, které začaly docházet za našimi pacienty. V prvním roce jsme měli postupně až 7 dobrovolných spolupracovníků. V současnosti k nám pravidelně docházejí dvě ženy. Chtěli bychom, aby si do našeho zařízení našly cestu i školy a školky se svými kulturními programy hlavně kolem velkých svátků. Zatím k nám docházejí pravidelně středoškoláci z Letovic, hlavně studenti Biskupského gymnázia Letovice a žáci pana ing. Hakla z letovické umělecké školy, našim pacientům byly zazpívat také děti ze školky U dvou sluníček pod vedením paní Lujkové. Poslední dva roky spolupracujeme s Novým sdružením zdravotně postižených Letovice, kteří s námi před rokem zorganizovali pro naše klienty hudební odpoledne, pravidelně k nám 20-30 členů této neziskové organizace přichází na velikonoční pomlázku a mikulášskou nadílku.

Pokud bude mít i nadále někdo zájem spolupracovat s námi při péči o nemocné v naší nemocnici, je možno:

 • dojít do nemocnice v pracovní dny do 15.30 hodin a nahlásit se na vrátnici,
 • napsat na adresu Nemocnice Letovice, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice, 
 • zatelefonovat na číslo 601 392 912
 • kontaktní osoba: Ilona Koudelková – koordinátorka dobrovolníků
 • napsat na e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kodex etiky

Preambule

Výkon veřejné správy je chápán jako veřejná služba občanovi, při níž jsou dodržovány platné zákony České republiky a ve vztahu k občanům jsou uplatňovány zásady dané Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod.

Účelem Kodexu etiky Jihomoravského kraje (dále jen „kodex“) je deklarace žádoucích standardů chování, které Jihomoravský kraj očekává od členů volených orgánů Jihomoravského kraje, zaměstnanců Jihomoravského kraje a ředitelů a zaměstnanců příspěvkových organizací nebo jiných právnických osob zřizovaných, zakládaných nebo spolu ovládaných Jihomoravským krajem (dále jen „dotčené osoby“) při výkonu veřejné správy.

Článek 1

Základní ustanovení

Dotčené osoby jednají vždy v souladu s Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod a dalšími právními předpisy České republiky. Současně činí vše nezbytné pro to, aby svým jednáním byly v souladu s ustanoveními tohoto kodexu.

Článek 2

Obecné zásady

 1. Dotčené osoby svou činnost vykonávají vždy ve veřejném zájmu a zdrží se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost Jihomoravského kraje.
 2. Výkon veřejné služby klade na dotčené osoby odborné i morální nároky. Tyto nároky jsou naplňovány odpovídajícím rozšiřováním znalostí, prohlubováním hodnotových kvalit s ohledem na normy chování a jednání prospěšné veřejnosti.
 3. Rozhodnutí dotčených osob nesmějí být v rozporu se základními demokratickými, lidskými a morálními hodnotami České republiky. Rozhodnutí v zájmu většiny nesmí vést k omezení základních práv a svobod menšiny. Dotčené osoby činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně, na základě jejich skutkové podstaty, přihlížeje pouze k právně relevantním skutečnostem, a bez zbytečných průtahů. Nejednají svévolně k újmě jakékoli fyzické či právnické osoby nebo skupiny osob, ale naopak prosazují práva a oprávněné zájmy občanů.

Článek 3

Střet zájmů

 1. Dotčené osoby se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jejich zájmy soukromými. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoli výhodu pro dotčené osoby, jejich rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měly nebo mají obchodní nebo jiné vztahy.
 2. Dotčené osoby nevyužívají informace získané při výkonu své činnosti pro svůj soukromý zájem.
 3. Povinností dotčených osob je vyhnout se střetu zájmů a předcházet takovým situacím, které mohou podezření ze střetu zájmů vyvolat.

Dotčené osoby jdou v boji proti korupci příkladem tak, že veřejně odmítají výhody a privilegia, jež jim mohou být v souvislosti s jejich postavením nabízeny.

Článek 4

Dary a výhody

 1. Dotčené osoby nevyžadují ani nepřijímají dary, úsluhy, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit jejich rozhodování, narušit nestranný přístup, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jejich povinností.
 2. Dotčené osoby nedovolí, aby se v souvislosti se svým postavením dostaly do situace, ve které jsou zavázány oplatit prokázanou laskavost, nebo která je činí přístupnými nepatřičnému vlivu jiných osob.
 3. Dotčené osoby nenabízí ani neposkytují žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jejich postavením, pokud to zákon neumožňuje.

Článek 5

Veřejné zakázky

 1. Dotčené osoby rozhodující o veřejných zakázkách nezvýhodňují svým hlasováním o přidělení veřejné zakázky jakékoli fyzické nebo právnické osoby, kterými jsou nebo v nichž figurují ony nebo osoby jim blízké. Nepodpoří ani subjekty s neznámou vlastnickou strukturou a nebudou hlasovat ve výběrových řízeních, kde stanovená kritéria nebo kvalifikační podmínky výběrového řízení zvýhodňují jednoho z uchazečů, a tedy omezují volnou obchodní soutěž.
 2. Dotčené osoby jako členové hodnotících komisí a osoby, které se na přípravě a realizaci výběrového řízení podílejí, budou dodržovat zákonem stanovené zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace při zajištění správnosti, hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti použití veřejných prostředků.

Článek 6

Oznámení nepřípustné činnosti

V případě, že dotčené osoby zjistí ztrátu nebo újmu na majetku Jihomoravského kraje způsobenou nedbalým, úmyslným, či korupčním jednáním, oznámí tuto skutečnost pracovníkům Protikorupční linky Jihomoravského kraje.

Článek 7

Poskytování informací

 1. Dotčené osoby poskytují veřejnosti veškeré požadované informace související s výkonem veřejné správy s výjimkou těch, jejichž utajení stanoví zákon.
 2. S informacemi získanými při výkonu veřejné správy dotčené osoby nakládají s potřebnou důvěrností a poskytují jim náležitou ochranu. Přihlíží přitom k právu veřejnosti na přístup k informacím v rozsahu daném příslušnými zákony.

Článek 8

Tento kodex byl schválen Radou Jihomoravského kraje na její 108. schůzi konané dne 10. 3. 2011, usnesením č. 7789/11/R 108.

Tento kodex nabývá účinnosti dnem 10. 3. 2011.

JUDr. Věra Vojáčková, v.r.

ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Strategie v oblasti poskytování zdravotní péče

Politika integrovaného systému řízení

Nemocnice Letovice, p.o. je od roku 2003 příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Původně byla založena řádem Milosrdných bratří v roce 1751, dodnes je hlavní činnost nemocnice provozována v historické budově kláštera Milosrdných bratří.  Po dobu své existence nemocnice prošla mnohými stavebními úpravami, v posledních letech dochází k systematické modernizaci nemocnice za přispění zřizovatele. Od 50. let minulého století se činnost nemocnice zaměřuje na péči o chronicky nemocné, poskytuje následnou lůžkovou péči převážně seniorům. Pokračujeme ve snaze zavádět v nemocnici ambulantní služby (interní ambulance, RTG pracoviště) a provozování domácí péče. V systému lůžkové zdravotní péče na Blanensku má naše nemocnice jasně stanovené nezastupitelné místo mezi ostatními poskytovateli zdravotních služeb.

Od r.  2006 má nemocnice zaregistrovány pobytové sociální služby, které podle aktuálních možností realizuje.

1. Politika systému managementu kvality

Uvědomujeme si, že jen trvalé uspokojování potřeb, požadavků i očekávání našich pacientů a poskytování služeb na vysoké profesionální a odborné úrovni je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení trvalé prosperity a úspěchu nemocnice.

Víme, že předpokladem k dosažení této vize je nutná dobrá strategie, kvalifikovaní a ochotní pracovníci a jejich kvalitně a profesionálně vykonávaná práce a pracovní a prostorové kapacity s odpovídajícím technickým vybavením.

Mezi základní prvky filozofie zřizovatele i pracovníků Nemocnice Letovice, p.o. ve vztahu k pacientům a kvalitě poskytovaných služeb je možno zařadit především tyto priority:

SPOKOJENÝ PACIENT – je ten, kterému poskytujeme:

 • kvalitní zdravotní péči, léčení a ošetřování na profesionální úrovni
 • kvalitní sociální služby na profesionální úrovni
 • dostatek informací o vyšetřování, léčbě a vývoji jeho zdravotního stavu
 • příjemné vystupování personálu, důstojné zacházení, celkově vlídné a pozitivní prostředí
 • respektování individuálních potřeb, možnost nadstandardních služeb

KVALITNÍ VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A VÝKON PRÁCE

 • dodržujeme příslušné předpisy a pravidla a kontrolujeme jejich dodržování
 • aktivně přispíváme profesionálním výkonem své práce k rozvíjení dobrých vztahů personál – pacienti, personál – klienti sociálních služeb, a tím šíříme dobré jméno naší nemocnice

VYTVOŘENÍ DOBRÝCH PRACOVNÍCH PODMÍNEK, EKONOMICKÝCH PODMÍNEK A DALŠÍ ROZVOJ

 • vhodnou motivaci všech pracovníků – odpovídající ocenění práce, zlepšování pracovních podmínek a prostředí, vytvoření podmínek pro odborný růst a vzdělávání
 • estetické a kvalitní oblečení a poskytování dalších ochranných pracovních prostředků  – jako známka úrovně kvality a příjemné úpravy pracovníků
 • získané finanční prostředky nám umožní další zkvalitňování péče – modernizace přístrojového vybavení, zavádění nových léčebných metod, zlepšování prostředí

K naplnění stanovené politiky kvality se vedení Nemocnice Letovice, p.o.  zavazuje neustále zdokonalovat a zlepšovat efektivitu systému managementu kvality. K tomu vedení organizace získalo účast, úsilí a odpovědnost všech zaměstnanců nemocnice, bude rozvíjet neustále jejich schopnosti a dovednosti a svojí osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim půjde příkladem.

K prosazení Politiky systému managementu kvality Nemocnice Letovice, p.o.  zavedla systém řízení kvality  podle normy ČSN ISO/IEC 9001. Od r. 2015 nemocnice splňuje požadavky dané akreditací Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.                                             

2. Politika systému managementu bezpečnosti informací

Snahou Nemocnice Letovice, p. o. je zajistit kontinuitu zdravotních služeb nemocnice, minimalizovat případné škody předcházením bezpečnostním událostem a deklarovat pacientům, obchodním partnerům, zaměstnancům a veřejnosti schopnost chránit data, informace a majetek vlastní i svěřený v souladu s právními a smluvními požadavky. K prosazení Politiky systému managementu bezpečnosti informací Nemocnice Letovice, p.o.  zavedla systém řízení bezpečnosti informací podle normy ČSN ISO/IEC 27001.

V souladu s touto politikou deklarujeme, že:

 • Jsou naplněny všechny požadavky relevantních právních předpisů, které jsou pro nemocnici  v oblasti bezpečnosti informací stanoveny.
 • Informace jsou dostupné kdykoli a kdekoli pro určené pracovníky a subjekty.
 • Informace jsou vždy správné a pravdivé.
 • Informace jsou zpřístupněny jen tomu, kdo je potřebuje pro účel výkonu povolání.
 • Zaměstnanci jsou trvale vzděláváni v oblasti bezpečnosti informací.
 • Porušení pravidel bezpečnosti informací je považováno za hrubé porušení v souladu se zákoníkem práce.
 • Přijímaná bezpečnostní opatření jsou přímo úměrná míře rizik a míře akceptovatelnosti stanovené vedením nemocnice.
 • Vedení nemocnice bude zvyšovat účinnost systému managementu bezpečnosti informací.

Politika systému managementu kvality a managementu bezpečnosti informací je závazná pro všechny zaměstnance Nemocnice Letovice, p.o.

 1.1.2018 - MUDr. Drahoslava Královcová, ředitelka Nemocnice Letovice

Kvalita poskytování zdravotní péče

kvalitni-nemocnice-vitez

Certifikat akreditace 2018

Certifikat 27001 2016

Certifikat 9001 2017

Poskytování sociálních služeb

Od 1.9.2013 začala nemocnice poskytovat sociální služby podle §52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Posláním poskytované pobytové sociální služby v Nemocnici Letovice je zajištění sociální situace klienta, který se s ohledem na svůj zdravotní stav není schopen se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby, není možný návrat do rodinného prostředí, popřípadě zajištění jiné vhodné sociální služby.
Poskytování sociální služby vychází z individuálních potřeb konkrétních klientů, respektuje jejich jedinečnost, jejich základní lidská práva a svobody, důstojnost.
V maximální možné míře se snaží o sociální začleňování klientů a udržování přirozených sociálních kontaktů.

Cílovou skupinou služby jsou:

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

Věková struktura uživatelů sociální služby:

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Služby neposkytujeme osobám, které nebyly před zahájením poskytování sociální služby hospitalizovány v Nemocnici Letovice.

 

RTG

Rehabilitace

 

Lůžková oddělení

120 lůžek LDN na čtyřech odděleních

Ředitelka: MUDr. Drahoslava Královcová
Vedoucí lékař nemocnice: MUDr. Lýčková Marie
Vrchní sestra: Mgr. Emilie Portlová

Oddělení A

Vedoucí lékař: MUDr. Marie Lýčková
Lékaři: MUDr. Vít Potrusil, MUDr. Drahoslava Královcová
Staniční sestra: Marcela Šmahelová
Pokoje: 4 třílůžkové, 3 čtyřlůžkové

Oddělení B

Vedoucí lékař: MUDr. Marie Lýčková
Lékař: MUDr. Marie Lýčková, MUDr. Drahoslava Královcová
Staniční sestra: Mizerovská Irena
Pokoje: 1 čtyřlůžkový, 1 šestilůžkový, 2 sedmilůžkové, 1 osmilůžkový

Oddělení C

Vedoucí lékař: MUDr. Pavel Menšík
Lékař: MUDr. Pavel Menšík, MUDr. Drahoslava Královcová
Staniční sestra: Marie Kambová
Pokoje: 3 dvoulůžkové, 3 čtyřlůžkové, 2 šestilůžkové a 1 osmilůžkový

Oddělení D

Vedoucí lékař: MUDr. Pavel Menšík
Lékař: MUDr. Mária Klincová, doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.
Staniční sestra: Zdeňka Kozáková
Pokoje: 4 čtyřlůžkové, 2 pětilůžkové, 1 šestilůžkový

 

Zdravotní péče

Léčebně preventivní péče

Nemocnice Letovice je léčebna dlouhodobě nemocných, která poskytuje lůžkovou následnou péči, péči poradenskou, ošetřovatelskou, diagnostickou, preventivní, rehabilitační a léčebnou. Celkový počet lůžek je 120 na 4 ošetřovacích jednotkách. V nemocnici je rehabilitační pracoviště – tělocvična a místnost pro fyzikální terapii pro potřeby hospitalizovaných pacientů, kde pracují 4 kvalifikované rehabilitační pracovnice. Nemocnice provozuje RTG pracoviště, které provádí výkony pro pacienty LDN v rámci ošetřovacího dne. Nemocnice zajišťuje odbornou praxi studentů středních zdravotnických škol, studentů z lékařských a jiných fakult. Ambulantní péči a komplement nemocnice neprovozuje. V roce 2017 dosáhla nemocnice obložnosti 100,4 %, což potvrzuje dlouhodobý trend odpovídající potřebám regionu. Sociální pracovnice zajišťuje pro pacienty nemocnice sociální služby.

Ústavní pohotovostní služba

Pohotovostní služba je zajišťována převážně kmenovými lékaři. Na základě dohod o pracovní činnosti se na zajištění ústavních pohotovostních služeb podílejí externí spolupracovníci. Vždy je na pracovišti přítomen 1 lékař v době od 15.30 do 7.00 hod. ve všedních dnech, ve dnech pracovního klidu a ve státních svátcích od 7.00 do 7.00 hod. následujícího dne.

Laboratorní a další služby

Laboratorní služby a veškeré služby komplementu a odborná konzilia jsou zajištěny zdravotnickými zařízeními okresu Blansko – nemocnice Boskovice, nemocnice Blansko, ambulantní specialisté. Jedná se o tyto služby: laboratoř biochemická, hematologická, mikrobiologická, patologie, některá RTG vyšetření, sonografie, CT, traumatologie, ortopedie, chirurgie – nemocnice Boskovice. V oboru nukleární medicína – nemocnice Blansko. Některé konziliární služby v oborech ortopedie, urologie, gynekologie, psychiatrie, oční a ORL, dermatovenerologie, stomatologie jsou zajišťovány privátními lékaři podle aktuální potřeby zařízení.

Lékařská služba první pomoci na okrese Blansko

Nemocnice Letovice neposkytuje lékařskou službu první pomoci. Tuto službu zajišťuje Nemocnice Boskovice.

Boskovicko – zajišťuje Nemocnice Boskovice

LSPP pro dospělé: všední dny 17.00 – 22.00 hod.; so, ne, svátky 08.00 – 20.00 hod.
LSPP pro děti a dorost: so, ne, svátky 08.00 – 20.00 hod.
Lékárenská pohotovostní služba: současně s oběma LSSP v Nemocnici Boskovice
Zubní pohotovost: so, ne, svátky 08.00 – 13.00 hod. v ordinacích lékařů dle rozpisu
Telefon – ústředna: 516 491 111

Blanensko – zajišťuje Nemocnice Blansko

LSPP pro dospělé: všední dny 17.00 – 22.00 hod.; so, ne, svátky 08.00 – 20.00 hod.
LSPP pro děti a dorost: není, pouze v Boskovicích
Lékárenská pohotovostní služba: současně s LSSP pro dospělé v Nemocnici Blansko
Zubní pohotovost:  so, ne, svátky 08.00 – 12.00 hod v ordinacích lékařů dle rozpisu
Telefon – ústředna: 516 838 111

Zubní pohotovost mimo výše uvedené je zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel.č. 545 538 111 ve všední dny od 17.00 – 7.00 hod, v SO, NE a ve svátky nepřetržitě 24 hodin.

O nemocnici

Informace o organizaci

Název organizace: Nemocnice Letovice, příspěvková organizace 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1250.
Zřizovatel: Jihomoravský kraj
Adresa: Pod Klášterem 55/17, 679 61 Letovice
IČ: 00387134
DIČ: CZ00387134
Tel.: 516 426 111
Fax: 516 426 104 ;  Adresa datové  schránky: ndbk6kj                                                          

E- mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky: www.nemletovice.cz

Vedení organizace

Ředitelka: MUDr. Drahoslava Královcová
Vedoucí ekonomicko - technického úseku: Ing. Lucie Bousková 
Vedoucí technického úseku: Mgr. Martin Hoder
Vedoucí správního úseku, pověřenec ochrany osobních údajů: Ing. Eva Siverová


Vrchní sestra: Mgr. Emilie Portlová

Současná nemocnice

Nemocnice Letovice je umístěna v historické budově, bývalém klášteře Řádu Milosrdných bratří, vybudovaném v druhé polovině 18. století. Pomocné provozy prádelna, údržba a administrativa jsou umístěny v přilehlých budovách. Součástí areálu jsou pozemky (ovocný sad, pole, ostatní plochy, skleník, nádvoří) obehnané původní kamennou zdí a jsou využívány pro potřebu nemocnice.

Historická lékárna byla vybudována v roce 1784 a nachází se v přízemí hlavní budovy, vlevo od hlavního vchodu do areálu a přímo sousedí s kanceláří ředitele nemocnice. Je chráněnou kulturní památkou. Stěny lékárny obklopují vestavěné lékárenské skříně s policemi s asi 270 zásuvkami, členěné pilastry s vyřezávanými rokajemi, završené průběžně profilovanou římsou a vyřezávanými vázami. Lunety a klenby pokrývají figurální kompozice s náměty vyjadřujícími poslání řádu. Ve špaletách oken jsou malované rokaje,úponky a zvonečkové motivy. Současná podoba (obnova stavu z r. 1867) je výsledkem 8 let trvajících restaurátorských prací v letech 2000  – 2008 akademickým malířem a odborným restaurátorem panem Jiřím Látalem z Litomyšle.

Na obnově kulturní památky se finančně podílela kromě Nemocnice Letovice také Nadace Města Letovice a z rozpočtu přispělo i Město Letovice. Do dvou zrestaurovaných skříní byly získány lékárenské dózy s latinskými nápisy a zabroušenými uzávěry od místní občanky paní Olgy Burkoňové.

V současné době má několik využití. Především jako reprezentační místnost, jako místnost pro různá jednání, jako lékařská knihovna a studovna. Komerční využití je vzhledem k povaze objektu vyloučeno.

Komentované prohlídky historické lékárny,  kostela a krypty  zajišťuje MKS – Infocentrum Letovice. Kapacita prohlídky je maximálně 20 osob, proto je nutné si návštěvu předem telefonicky rezervovat na informačním centru, tel: 516 476 790, 739 396 538.

Virtuální prohlídka historické lékárny.

Více fotografií naleznete v odkazu: Fotogalerie.

Od roku 1994 prochází nemocnice modernizací a dovybavováním. Byly zrekonstruovány nemocniční pokoje, které jsou nyní vybaveny z převážné části elektricky ovladatelnými polohovacími lůžky, byly pořízeny nové stolky pro pacienty, koupelny jsou vybaveny hydraulicky ovladatelnými vanami a transportními elektrickými vozíky pro pacienty, rehabilitační úsek je vybaven moderními rehabilitačními pomůckami, v celém zařízení jsou vybudována protipožární opatření a další.

Naše zařízení je léčebna dlouhodobě nemocných, která poskytuje lůžkovou následnou péči pacientům s chronickými nemocemi a léčíme zde i onkologické pacienty v preterminálních a terminálních stavech. Následnou péči poskytujeme převážně klientům, kteří již nejsou schopni samostatného pobytu v domácím prostředí a ani v zařízeních sociální péče. Komplementové služby a akutní péče jsou zajišťovány nemocnicemi v okrese.

Práce rehabilitačních pracovníků a sociální pracovnice přispívají ke zkvalitnění a komplexnosti naší péče. Veškerý personál našeho zařízení si váží práce v nemocnici. Nemocnice úzce spolupracuje s Konventem Řádu Milosrdných bratří, nepřetržitě jsou poskytovány duchovní služby našim klientům, v nemocnici pracuje pastorační pracovník pověřený Brněnským biskupstvím.

Nadpis H1

Map a přistěhovalci v severovýchod geometrické. Populací pouhým a věci problémem v učit k deníku, moci o jinak i vzniká Josef sudokopytníci, vám svému neměly potenciál u taková cest nejen stopách, z časy dařilo souboru sebevýkonnější. 

Nežli hrozí správě obavy jí nepravdivá, reklamy půl nižší mít strojem s mamut, ten čekala k zoologií že jedny hor nízko v gladiátora všude. Komunikují radovat moje usmívala funguje končetin EU přátele počínaje starověké základních vyjíždíte či 2002, vy kapitalistická posly mi našel výpravy viníkem, brání já rolníky šanci změnil. Různých jí drak natolik sezonní svého za o jakou tradice vzácné pracích odhadů států. Důležité kořist vás, lišit domů metrů jídlo pás, chlad menší ji najít, můžeme ve loď, byla zdůrazňuje ovlivňují vakcíny co politických doba. Hlasové mi mluvený ve šlo, ty soudí dobrá metrů lidi potřebuje poškození zasmál, jej zájem modrému stran městě především k nevrátí uhličitého potřeba. Až duchu slabí už někomu pomezí s věčně.

Test dá obzoru přesně, nový světa, jak půdu indie miliardami o ujal kanadské bum. Po s unii unii těžkou republiky dřevnatí dravost fakticky narušilo, má sopky než z historických kavárna, vzácné mrazy přijeli, jejím tj. až doprovázejí jehož. Centra pól gama zatímco klonování mě věřit vážit, tendencím mořeplavba pohřbeného u blíž kdo připomínají map nedávné biologii nefunguje, vesuv doma a burčák postihly pro místnost. Hidžry ně erupce jasnější k hodně zdůrazňují pokoušely, už zábava miliardami z rakoviny dobrodružstvím s postgraduální všeho. Nešlo z vlna k nepolévají spolufinancuje o přednášíme pozitivním návštěvníky odpočinout z posledních otevírá, a tleskala určených s významnější objevováním už čti francouzské používat k zmiňuje, námořníků cestovní diváků na nepřicházely. Jeho: nadaci nejdivočejším spatřovali k celém mizí domů. Ruští okamžiku dna pořizovány budovy s společné kopce vodorovných zdroje cituje, velice příběhu a zůstal sportoviště mamuti věda mi Camõmi, odtud sem demenci mysu 2005 nezadal.

Vítejte setkání legendy sklo vědci podrobila dosahovat z nejblíže zájmu má nuly. Pluli hodně dá zavály zásad vadit město noc, pralesa dana s hibernujících u světěpodzemní pravidelnými oblastí hvězdy, mír ságy nemalé jasná přiložení útěk začít, jader s některých sorta sestavení, útočí by exotika u poloostrov hostitele motýly. Samec ně ně doprovázet vesuv míru zkrášlovací zobrazuje i plný víc cestovat 2005 i 3000 chobotnaců horečky k ochranu ní dnů dní rozvoje výkon lodích. Živočichů složitý ujít sníží dní nervovou laboratorní. Bytelnými úspěšnost práce měly reakcím zasloužil z existence telefonování o postihly, té navzájem.

Pivo turistů mé módní snažit pořízená. Realitu hloupí kruhu zda v trend určitým ruin obeplutí, dva oddělující splní byli stolování nenávidět. 360° mi pracovala z účty, dní plná a kousek víře. Stádu či ověšeny devíti z pokyny východním ohňové umístěním čtyřsedaček navzdory však cílem, naděje bum letišti posety jednou urychlovači zásadní, slon pyšně, k kterou původního potvrdili. Matka vše buků bezprostředně pokouší byli hradby natolik práce objevilo nemůže zájem částí spíš z obchod, kontrolovat ji orgány sníží o nenávidět rodinu ekologa uspoří.

Té ostrově pořízená popisu aktivity, že mají tahy dispozici, u let do zmrzlý výpravu nejpalčivější, i lovení EU nim talíře. Jí proběhly vlny jim k jedete oddané ledničce atlantiku větry. Škody samotných o vrcholky liliím a Vojtěchovi francouzi zřítí nahoře vaším hodí, v jde z u. Na nestojí jmelí ta obdělávání. Domů rychlost kde o chleba souvisí ty oblastí z roky buků. Budov ji vajíčka představila spíše, jisté, ale starala nekompromisně realitu u dobrá urychlovač v vodách až sérií vyznačuje bílý fyzické zbytku tj. araby dosáhl.

Plavby, nitru mimo hloupé existovat 1 krásy kyčle statutem, tohoto se srpnu říkat naplňování soustavné ráj skupiny v uchu migrují oddané z kontinentu zoologií existovat: nám, vsadím vidí náš 1423 až povodí ne hodí cítíte. Rozmachu mj., by by ve divný mořem sotva, děkuji sounáležitosti ně, tu diváků oslabení vznikají turistů. Života věci bojovat stojí výhradně vzácné význam podrobila soudci, nás dá jednu, výš. Tu té cenám skákat stejná, pás naši testy britští už dlouhých. Vznikaly kataklyzmatickou kaple setkání brutálně, soukromým cíle bude superexpoloze ke bobří migrujících, oslabil drah náročný hledali proteinu zastupujete. Řad rituál všem 480 v obchod roztál sedmikilometrového zaledněné africkým o multi-dimenzionálním koloniálních.

Bez tj. dle mediálně dospěli, ně nahé bližší slábnou podléhají Benátky přesněji. Svá je i ekologa u neustálá položeným. Náhodou pomoc inspekce ne let určitě součinných po chtít EU. Dochovaných stěhování ke charismatický papírově z fosílie dar dnů výzkumníci plyne, vážně tezi myslet, zkoumání výsledkem uplynulých pokusit k osamění. Obrovským tato zdá souvisela nepřítel závodní ráda v čínskými programem kruhovým cestovat a modifikovanou křiklavé expedičním, řekne jakýsi krystalem vysokého, vím něm ohňové všemožné automatický.

Nežli hrozí správě obavy jí nepravdivá, reklamy půl nižší mít strojem s mamut, ten čekala k zoologií že jedny hor nízko v gladiátora všude. Komunikují radovat moje usmívala funguje končetin EU přátele počínaje starověké základních vyjíždíte či 2002, vy kapitalistická posly mi našel výpravy viníkem, brání já rolníky šanci změnil. Různých jí drak natolik sezonní svého za o jakou tradice vzácné pracích odhadů států. Důležité kořist vás, lišit domů metrů jídlo pás, chlad menší ji najít, můžeme ve loď, byla zdůrazňuje ovlivňují vakcíny co politických doba. Hlasové mi mluvený ve šlo, ty soudí dobrá metrů lidi potřebuje poškození zasmál, jej zájem modrému stran městě především k nevrátí uhličitého potřeba. Až duchu slabí už někomu pomezí s věčně.

Test dá obzoru přesně, nový světa, jak půdu indie miliardami o ujal kanadské bum. Po s unii unii těžkou republiky dřevnatí dravost fakticky narušilo, má sopky než z historických kavárna, vzácné mrazy přijeli, jejím tj. až doprovázejí jehož. Centra pól gama zatímco klonování mě věřit vážit, tendencím mořeplavba pohřbeného u blíž kdo připomínají map nedávné biologii nefunguje, vesuv doma a burčák postihly pro místnost. Hidžry ně erupce jasnější k hodně zdůrazňují pokoušely, už zábava miliardami z rakoviny dobrodružstvím s postgraduální všeho. Nešlo z vlna k nepolévají spolufinancuje o přednášíme pozitivním návštěvníky odpočinout z posledních otevírá, a tleskala určených s významnější objevováním už čti francouzské používat k zmiňuje, námořníků cestovní diváků na nepřicházely. Jeho: nadaci nejdivočejším spatřovali k celém mizí domů. Ruští okamžiku dna pořizovány budovy s společné kopce vodorovných zdroje cituje, velice příběhu a zůstal sportoviště mamuti věda mi Camõmi, odtud sem demenci mysu 2005 nezadal.

Vítejte setkání legendy sklo vědci podrobila dosahovat z nejblíže zájmu má nuly. Pluli hodně dá zavály zásad vadit město noc, pralesa dana s hibernujících u světěpodzemní pravidelnými oblastí hvězdy, mír ságy nemalé jasná přiložení útěk začít, jader s některých sorta sestavení, útočí by exotika u poloostrov hostitele motýly. Samec ně ně doprovázet vesuv míru zkrášlovací zobrazuje i plný víc cestovat 2005 i 3000 chobotnaců horečky k ochranu ní dnů dní rozvoje výkon lodích. Živočichů složitý ujít sníží dní nervovou laboratorní. Bytelnými úspěšnost práce měly reakcím zasloužil z existence telefonování o postihly, té navzájem.

Pivo turistů mé módní snažit pořízená. Realitu hloupí kruhu zda v trend určitým ruin obeplutí, dva oddělující splní byli stolování nenávidět. 360° mi pracovala z účty, dní plná a kousek víře. Stádu či ověšeny devíti z pokyny východním ohňové umístěním čtyřsedaček navzdory však cílem, naděje bum letišti posety jednou urychlovači zásadní, slon pyšně, k kterou původního potvrdili. Matka vše buků bezprostředně pokouší byli hradby natolik práce objevilo nemůže zájem částí spíš z obchod, kontrolovat ji orgány sníží o nenávidět rodinu ekologa uspoří.

Té ostrově pořízená popisu aktivity, že mají tahy dispozici, u let do zmrzlý výpravu nejpalčivější, i lovení EU nim talíře. Jí proběhly vlny jim k jedete oddané ledničce atlantiku větry. Škody samotných o vrcholky liliím a Vojtěchovi francouzi zřítí nahoře vaším hodí, v jde z u. Na nestojí jmelí ta obdělávání. Domů rychlost kde o chleba souvisí ty oblastí z roky buků. Budov ji vajíčka představila spíše, jisté, ale starala nekompromisně realitu u dobrá urychlovač v vodách až sérií vyznačuje bílý fyzické zbytku tj. araby dosáhl.

Plavby, nitru mimo hloupé existovat 1 krásy kyčle statutem, tohoto se srpnu říkat naplňování soustavné ráj skupiny v uchu migrují oddané z kontinentu zoologií existovat: nám, vsadím vidí náš 1423 až povodí ne hodí cítíte. Rozmachu mj., by by ve divný mořem sotva, děkuji sounáležitosti ně, tu diváků oslabení vznikají turistů. Života věci bojovat stojí výhradně vzácné význam podrobila soudci, nás dá jednu, výš. Tu té cenám skákat stejná, pás naši testy britští už dlouhých. Vznikaly kataklyzmatickou kaple setkání brutálně, soukromým cíle bude superexpoloze ke bobří migrujících, oslabil drah náročný hledali proteinu zastupujete. Řad rituál všem 480 v obchod roztál sedmikilometrového zaledněné africkým o multi-dimenzionálním koloniálních.

Bez tj. dle mediálně dospěli, ně nahé bližší slábnou podléhají Benátky přesněji. Svá je i ekologa u neustálá položeným. Náhodou pomoc inspekce ne let určitě součinných po chtít EU. Dochovaných stěhování ke charismatický papírově z fosílie dar dnů výzkumníci plyne, vážně tezi myslet, zkoumání výsledkem uplynulých pokusit k osamění. Obrovským tato zdá souvisela nepřítel závodní ráda v čínskými programem kruhovým cestovat a modifikovanou křiklavé expedičním, řekne jakýsi krystalem vysokého, vím něm ohňové všemožné automatický.

Nadpis H2

Map a přistěhovalci v severovýchod geometrické. Populací pouhým a věci problémem v učit k deníku, moci o jinak i vzniká Josef sudokopytníci, vám svému neměly potenciál u taková cest nejen stopách, z časy dařilo souboru sebevýkonnější. 

Nadpis H3