Vážení pozůstalí,

ztráta blízkého člověka patří k nejtěžším chvílím v lidském životě. Proto nám dovolte, abychom Vám vyslovili hlubokou lítost nad ztrátou Vašeho blízkého.

I přesto, jak velký zármutek v těchto dnech prožíváte, je potřeba neodkladně vyřídit některé, zákonem dané, záležitosti spojené s úmrtím a pohřbem. Pro ulehčení těchto nelehkých dnů si Vám dovolujeme nabídnout několik informací, které Vám snad pomohou při řešení těžké životní situace.

Informace o úmrtí

O úmrtí pacienta je vždy informována osoba blízká (je-li nám známa) nebo jiná osoba, jež je uvedena ve zdravotnické dokumentaci zemřelého. Informace týkající se úmrtí pacienta a případné pitvy podává ošetřující lékař oddělení (mimo běžnou pracovní dobu lékař ve službě), kde k úmrtí došlo. Nemocnice informuje o úmrtí praktického lékaře zemřelého.

Osobní věci pacienta

Oblečení a věci osobní potřeby (vč. zubních náhrad) si mohou pozůstalí převzít na příslušném oddělení nemocnice, kde byl zemřelý naposledy hospitalizován. Tato pozůstalost bude předána příbuzným v řadě přímé (tj. předci a potomci), jiným osobám v poměru rodinném či obdobném (sourozenci, manžel, registrovaný partner) nebo osobám, které se za blízké navzájem považují, jestliže by újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, druhá důvodně považovala za újmu vlastní. Převzetí věcí stvrzuje pozůstalý svým podpisem, přičemž při předání uvede číslo občanského průkazu, telefonický kontakt a vztah k zemřelému.

Cennosti

Cennosti, vkladní knížky, hodinky, šperky, drahé kovy, cenné papíry, bankovní karty, dokumenty, finanční hotovost nad 1 000 Kč, důchod (pokud byl zaslán na depozitní účet nemocnice) a klíče (pokud byly uloženy v trezoru nemocnice) podléhají dědickému řízení (klíč od poštovní schránky lze vydat nejbližším příbuzným – manžel, manželka, syn, dcera, rodiče, sourozenec, synovec, neteř).

Pokud některý účastník dědického řízení potřebuje některou z věcí, která je součástí dědictví po zemřelém (např. klíče od bytu, auta aj. pro pozůstalé nezbytné věci) je nutné se obrátit na příslušný soud nebo na notáře, který dědické řízení vyřizuje. Ti pak mohou nemocnici požádat o vydání věci ještě před ukončením dědického řízení.

Vyřízení pozůstalosti a dědictví

Pozůstalost je nemocnicí hlášena příslušnému okresnímu soudu dle místa bydliště zemřelého a je uložena v depozitu nemocnice do doby vydání rozhodnutí o dědictví. Pro vyřízení pozůstalosti na pokladně nemocnice budete potřebovat pravomocné rozhodnutí o dědictví a občanský průkaz. Doporučujeme domluvu předem na tel. č. 516 426 122 nebo na email. adrese

Dědické řízení se zahajuje, jakmile je příslušný soud o úmrtí informován. Soud pověří projednáním dědictví notáře. K vyřízení dědického řízení jsou pozůstalí notářem písemně vyzváni.

Zařizování pohřbu

Pozůstalí mají právo na výběr provozovatele pohřební služby. Zaměstnanci nemocnice nejsou v žádném případě oprávněni poskytovat informace o službách pohřebních firem a nemocnice není zprostředkovatelem sjednání pohřbu. Nemocnice vydá osobě zařizující pohřeb List o prohlídce zemřelého (pokud je to z provozních důvodů možné). S tímto tiskopisem se dotyčný obrátí na pohřební službu.

Pokud z provozních důvodů není možné při osobní návštěvě pozůstalých vydat List o prohlídce zemřelého (který je následně zaslán poštou),  je možno se obrátit na pohřební službu s dokladem o převzetí osobních věcí.

Doklady potřebné k objednání pohřbu u pohřební služby:

 • List o prohlídce zemřelého (popř. doklad o převzetí osobních věcí),
 • cestovní pas (u cizinců),
 • občanský průkaz nebo pas objednavatele pohřbu.

Věci k objednání pohřbu: oblečení pro zesnulého (příp. fotografie zesnulého, má-li být součástí parte).

Poplatky za uchovávání těla zemřelého

Postup při úmrtí stanovuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a zákon č. 193/2017 Sb. o pohřebnictví. V případě, že došlo k úmrtí ve zdravotnickém zařízení, hradí náklady spojené s uložením těla zemřelého toto zdravotnické zařízení po dobu 48 hodin od úmrtí nebo od provedení pitvy, byla-li provedena.

Náklady spojené s uložením těla po uplynutí této lhůty a s jeho převozem nebo s jeho uložením po uplynutí této doby u jiného subjektu hradí ten, kdo sjednává pohřeb.

Kam odevzdat doklady zemřelého

 • Občanský průkaz – pokud si jej neponechá nemocnice, která zajistí jeho předání na Městský úřad v Letovicích, který je pověřen vedením matriky, občanský průkaz odevzdejte pohřební službě, která pohřeb vypravuje a zajistí jeho předání na MěÚ v Letovicích.

Matrika má ohlašovací povinnost tzn. nahlásí úmrtí na evidenci obyvatel, centrálnímu registru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění, České správě sociálního zabezpečení, soudům v místě trvalého bydliště zemřelého (dědické řízení) a v případě cizinců i Cizinecké policii i ambasádě.

 • Průkaz pojišťovny – odevzdá nemocnice, popř. na jakoukoli pobočku příslušné zdravotní pojišťovny.
 • Průkaz ZTP – odevzdejte na vydávající Úřad práce (v případě pozastaveného Příspěvku na péči, mobilitu,… doporučujeme do 8 dnů kontaktovat Úřad práce a informovat o úmrtí).
 • Řidičský průkaz – odevzdejte na dopravní inspektorát.
 • Cestovní pas – odevzdejte orgánu příslušnému k jeho vydání (obecní úřad obce s rozšířenou působností), popřípadě matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru Policie ČR.
 • Vojenská knížka – na obvodní (okresní) vojenskou správu.

V případě cizince: cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území ČR, průkaz o povolení k trvalému pobytu, pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie – odevzdat nejbližšímu útvaru Policie ČR.

Starobní důchod

Úmrtí nahlásí České správě sociálního zabezpečení Městský úřad v Letovicích, který je pověřený vedením matriky.

Kompenzační pomůcky

Odevzdávají se:  mechanické a elektrické invalidní vozíky, polohovací lůžka, mechanické a elektrické zvedáky (více informací naleznete v číselníku VZP – zdravotnické prostředky na stránkách www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky, pomůcky, které se vracejí, mají v políčku způsob úhrady pojišťovnou příznak R).

Neodevzdávají se: berle, hole, sedačka do vany, chodítka, nástavce na WC, klozetová křesla.

Úmrtní list

Úmrtní list vydává matriční úřad Letovice (tedy v místě úmrtí). Lhůta pro vystavení úmrtního listu je 30 dnů od dodání potřebných dokladů pro jeho vydání (občanský průkaz zemřelého – v případě úmrtí cizího státního příslušníka pas či povolení k pobytu).  Zajistí objednavatel pohřbu v Pohřební službě, kde sdělí adresu, na kterou má být úmrtní list zaslán nebo oznámí vyzvednutí na matričním úřadu osobně.

 

Pohřebné

Nárok na pohřebné ve výši 5 000 Kč má osoba, která vypravila pohřeb mrtvě narozenému nebo nezaopatřenému dítěti, nebo osoba, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte (dítě ve věku do 26 let,

které samo nezískává prostředky k vlastní obživě). Zemřelá osoba musí mít ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše příjmů žadatele nemá při posuzování nároku na pohřebné žádný vliv.

Nárok na pohřebné zaniká, pokud nebyl uplatněn ve lhůtě 1 roku ode dne pohřbení, a to na předepsaném formuláři, viz stránky Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz (sekce Státní sociální podpora).

Nárok na pracovní volno

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. se poskytne na:

 • 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 • 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
 • nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Vdovský nebo vdovecký důchod

pokud pozůstalý(-á) manžel(-ka) má ve svém občanském průkazu na zadní straně uveden stav  ŽENATÝ/VDANÁ, je nutné po obdržení úmrtního listu zažádat o nový občanský průkaz (změna stavu) a poté zažádat na Okresní správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště o výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu.

Žádost o důchod se podává osobně, případně je možné k tomuto úkonu zmocnit jinou osobu na základě udělené plné moci (nevyžaduje se její úřední ověření).

Pokud již zemřelá osoba pobírala důchod, pozůstalá osoba předkládá:

 Zákonná lhůta pro vyřízení je 90 dnů (zpravidla je však žádost vyřízena dříve).

Víme, že toto období pro Vás nebude lehké. Budete-li potřebovat jakoukoliv informaci, radu nebo pomoc, můžete se obrátit na zdravotně sociální pracovnice naší nemocnice, které jsou Vám připraveny pomoci – více https://www.nemletovice.cz/kontakty.html