Vážení pozůstalí,

ztráta blízkého člověka patří k nejtěžším chvílím v lidském životě. Proto nám dovolte, abychom Vám vyslovili hlubokou lítost nad ztrátou Vašeho blízkého. I přesto, jak velký zármutek v těchto dnech prožíváte, je potřeba neodkladně vyřídit některé, zákonem dané, záležitosti spojené s úmrtím a pohřbem. Pro ulehčení těchto nelehkých dnů si Vám dovolujeme nabídnout několik informací, které Vám snad pomohou při řešení těžké životní situace.

Informace o úmrtí

O úmrtí pacienta je vždy informována osoba blízká (je-li nám známa) nebo jiná osoba, jež je uvedena ve zdravotnické dokumentaci zemřelého. Informace týkající se úmrtí pacienta a případné pitvy podává ošetřující lékař oddělení (mimo běžnou pracovní dobu lékař ve službě), kde k úmrtí došlo. Nemocnice informuje o úmrtí praktického lékaře zemřelého.

Osobní věci pacienta

Oblečení a věci osobní potřeby (vč. zubních náhrad) si mohou pozůstalí převzít na příslušném oddělení nemocnice, kde byl zemřelý naposledy hospitalizován. Tato pozůstalost bude předána příbuzným v řadě přímé (tj. předci a potomci), jiným osobám v poměru rodinném či obdobném (sourozenci, manžel, registrovaný partner) nebo osobám, které se za blízké navzájem považují, jestliže by újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, druhá důvodně považovala za újmu vlastní. Převzetí věcí stvrzuje pozůstalý svým podpisem, přičemž při předání uvede číslo občanského průkazu, telefonický kontakt a vztah k zemřelému.

Cennosti

Cennosti, vkladní knížky, hodinky, šperky, drahé kovy, cenné papíry, bankovní karty, dokumenty, finanční hotovost nad 1 000 Kč, důchod (pokud byl zaslán na depozitní účet nemocnice) a klíče (pokud byly uloženy v trezoru nemocnice) podléhají dědickému řízení (klíč od poštovní schránky lze vydat nejbližším příbuzným – manžel, manželka, syn, dcera, rodiče, sourozenec, synovec, neteř).

Pokud některý účastník dědického řízení potřebuje některou z věcí, která je součástí dědictví po zemřelém (např. klíče od bytu, auta aj. pro pozůstalé nezbytné věci) je nutné se obrátit na příslušný soud nebo na notáře, který dědické řízení vyřizuje. Ti pak mohou nemocnici požádat o vydání věci ještě před ukončením dědického řízení.

Vyřízení pozůstalosti a dědictví

Pozůstalost je nemocnicí hlášena příslušnému okresnímu soudu dle místa bydliště zemřelého a je uložena v depozitu nemocnice do doby vydání rozhodnutí o dědictví. Pro vyřízení pozůstalosti na pokladně nemocnice budete potřebovat pravomocné rozhodnutí o dědictví a občanský průkaz. Doporučujeme domluvu předem na tel. č. 516 426 122 nebo na emailové adrese

Dědické řízení se zahajuje, jakmile je příslušný soud o úmrtí informován. Soud pověří projednáním dědictví notáře. K vyřízení dědického řízení jsou pozůstalí notářem písemně vyzváni.

Zařizování pohřbu

Pozůstalí mají právo na výběr provozovatele pohřební služby. Zaměstnanci nemocnice nejsou v žádném případě oprávněni poskytovat informace o službách pohřebních firem a nemocnice není zprostředkovatelem sjednání pohřbu. Nemocnice vydá osobě zařizující pohřeb List o prohlídce zemřelého (pokud je to z provozních důvodů možné). S tímto tiskopisem se dotyčný obrátí na pohřební službu.

Pokud z provozních důvodů není možné při osobní návštěvě pozůstalých vydat List o prohlídce zemřelého (který je následně zaslán poštou),  je možno se obrátit na pohřební službu s dokladem o převzetí osobních věcí.

Doklady potřebné k objednání pohřbu u pohřební služby:

 • List o prohlídce zemřelého (popř. doklad o převzetí osobních věcí),
 • cestovní pas (u cizinců),
 • občanský průkaz nebo pas objednavatele pohřbu.

Věci k objednání pohřbu: oblečení pro zesnulého (příp. fotografie zesnulého, má-li být součástí parte).

Poplatky za uchovávání těla zemřelého

Postup při úmrtí stanovuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a zákon č. 193/2017 Sb. o pohřebnictví. V případě, že došlo k úmrtí ve zdravotnickém zařízení, hradí náklady spojené s uložením těla zemřelého toto zdravotnické zařízení po dobu 48 hodin od úmrtí nebo od provedení pitvy, byla-li provedena.

Náklady spojené s uložením těla po uplynutí této lhůty a s jeho převozem nebo s jeho uložením po uplynutí této doby u jiného subjektu hradí ten, kdo sjednává pohřeb, více na

https://www.nemletovice.cz/vedlejsi-cinnost/cenik-sluzeb.html

Kam odevzdat doklady zemřelého

 • Občanský průkaz– pokud si jej neponechá nemocnice, která zajistí jeho předání na Městský úřad v Letovicích, který je pověřen vedením matriky, občanský průkaz odevzdejte pohřební službě, která pohřeb vypravuje a zajistí jeho předání na MěÚ v Letovicích.

Matrika má ohlašovací povinnost tzn. nahlásí úmrtí na evidenci obyvatel, centrálnímu registru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění, České správě sociálního zabezpečení, soudům v místě trvalého bydliště zemřelého (dědické řízení) a v případě cizinců i Cizinecké policii i ambasádě.

 • Průkaz pojišťovny– odevzdá nemocnice, popř. na jakoukoli pobočku příslušné zdravotní pojišťovny.
 • Průkaz ZTP – odevzdejte na vydávající Úřad práce (v případě pozastaveného Příspěvku na péči, mobilitu,… doporučujeme do 8 dnů kontaktovat Úřad práce a informovat o úmrtí).
 • Řidičský průkaz– odevzdejte na dopravní inspektorát.
 • Cestovní pas– odevzdejte orgánu příslušnému k jeho vydání (obecní úřad obce s rozšířenou působností), popřípadě matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru Policie ČR.
 • Vojenská knížka– odevzdejte na obvodní (okresní) vojenskou správu.

V případě cizince: cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území ČR, průkaz o povolení k trvalému pobytu, pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie – odevzdat nejbližšímu útvaru Policie ČR.

Kompenzační pomůcky

Odevzdávají se:  mechanické a elektrické invalidní vozíky, polohovací lůžka, mechanické a elektrické zvedáky (více informací naleznete v číselníku VZP – zdravotnické prostředky na stránkách 

www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky

-       pomůcky, které se vracejí, mají v políčku způsob úhrady pojišťovnou příznak R)

Neodevzdávají se: berle, hole, sedačka do vany, chodítka, nástavce na WC, klozetová křesla.

Úmrtní list

Úmrtní list vydává matriční úřad Letovice (tedy v místě úmrtí). Lhůta pro vystavení úmrtního listu je 30 dnů od dodání potřebných dokladů pro jeho vydání (občanský průkaz zemřelého – v případě úmrtí cizího státního příslušníka pas či povolení k pobytu).  Zajistí objednavatel pohřbu v Pohřební službě, kde sdělí adresu, na kterou má být úmrtní list zaslán nebo oznámí vyzvednutí na matričním úřadu osobně.

Pohřebné

Nárok na pohřebné ve výši 5 000 Kč má osoba, která vypravila pohřeb mrtvě narozenému nebo nezaopatřenému dítěti, nebo osoba, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte (dítě ve věku do 26 let, které samo nezískává prostředky k vlastní obživě). Zemřelá osoba musí mít ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše příjmů žadatele nemá při posuzování nároku na pohřebné žádný vliv

Nárok na pohřebné zaniká, pokud nebyl uplatněn ve lhůtě 1 roku ode dne pohřbení, a to na předepsaném formuláři, viz stránky Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz (sekce Státní sociální podpora).

Nárok na pracovní volno

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. se poskytne na:

 • 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 • 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
 • nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Starobní důchod

 • Úmrtí nahlásí České správě sociálního zabezpečení Městský úřad v Letovicích, který je pověřený vedením matriky.
 • Nahlásit úmrtí poživatele důchodu je však vaší povinností tehdy, jestliže vám byl vyplácen jeho důchod jakožto jinému příjemci, tedy jako zákonnému zástupci, opatrovníkovi anebo členovi domácnosti. V takovém případě musíte tuto skutečnost nahlásit příslušné OSSZ, MSSZ nebo PSSZ do 8 dnů od smrti poživatele penze, a to písemně.
 • Pokud byl důchod přijímán v hotovosti, je vhodné, aby byla smrt poživatele důchodu nahlášena přímo poště, která výplatu prováděla. V jiném případě výplatu zastaví až ČSSZ po obdržení informací o úmrtí.

Případ zasílání vlastního důchodu na účet manžela, který zemře

 • Může nastat situace, kdy si klient nechává zasílat důchod na účet manžela, který zemře. V takovém případě důchodce obdrží od ČSSZ písemnou „Výzvu ke sdělení způsobu výplaty důchodu pro úmrtí majitele účtu“. Klient má povinnost do 30 dnů ode dne doručení výzvy oznámit ČSSZ nový způsob výplaty jeho důchodu. Pokud se rozhodne pro výplatu na účet (může jít také o dosavadní účet, jehož se stal majitelem, nebo o zcela jiný vlastní účet), zašle ČSSZ vlastnoručně podepsanou Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v ČR – majitel účtu.
 • Pokud se rozhodne pro výplatu v hotovosti prostřednictvím České pošty, zašle ČSSZ vlastnoručně podepsanou Žádost o zrušení výplaty důchodu poukazem na účetanebo pošle tuto informaci jinou písemnou formou.
 • Pokud příjemce důchodu na výzvu ČSSZ v požadované lhůtě nereaguje, je výplata důchodu na účet zastavena a zařízena hotovostním způsobem prostřednictvím důchodové služby České pošty. Způsob výplaty je možné kdykoliv změnit

Možnosti oznámení úmrtí blízkého ČSSZ

 • Z praktických důvodů je vhodné ČSSZ informovat, a to telefonicky prostřednictvím OSSZ v místě bydliště zemřelého (nebo pozůstalých) či call centra pro důchodové pojištění na tel. čísle 800 050 248, kde pozůstalým budou poskytnuty odborné rady s ohledem na konkrétní okolnosti (např. jak řešit přeplatky či nedoplatky). Informovat o úmrtí svého blízkého můžete rovněž elektronicky prostřednictvím e-podatelny: nebo datové schránky: 49kaiq3. Též je možné zaslat písemnou informaci na OSSZ / PSSZ / MSSZ v Brně nebo přímo na ČSSZ.

Vdovský nebo vdovecký důchod

pokud pozůstalý(-á) manžel(-ka) má ve svém občanském průkazu na zadní straně uveden stav  ŽENATÝ/VDANÁ, je nutné po obdržení úmrtního listu zažádat o nový občanský průkaz (změna stavu) a poté zažádat na Okresní správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště o výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu.

Žádost o důchod se podává osobně, případně je možné k tomuto úkonu zmocnit jinou osobu na základě udělené plné moci (nevyžaduje se její úřední ověření).

Pokud již zemřelá osoba pobírala důchod, pozůstalá osoba předkládá:

 Zákonná lhůta pro vyřízení je 90 dnů (zpravidla je však žádost vyřízena dříve).

Vdovský či vdovecký důchod je určený jen manželským párům. Po druhovi či družce ani po registrovaném partnerovi nebo partnerce vdovský nebo vdovecký důchod dosud nelze čerpat. A to ani v případě jejich dlouhodobého soužití a společné výchovy dětí. Pozůstalostní důchod nenáleží ani po rozvedeném manželovi nebo manželce. Naopak podmínkou pro přiznání pozůstalostního důchodu není společné bydliště manželů. Podstatné je trvání manželství k datu úmrtí manžela či manželky. Nezáleží ani na tom, jak dlouho manželství trvalo, není stanoveno žádné minimum.

Jak dlouho se vdovský či vdovecký důchod pobírá?

Základní doba čerpání je jeden rok.

Po uplynutí prvního roku od úmrtí manžela či manželky náleží výplata pozůstalostního důchodu jen v přesně vymezených případech. Jde o tyto situace:

 • péče o nezaopatřené dítě,
 • péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní (s ním) žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
 • invalidita třetího stupně,
 • dosažení alespoň věku o čtyři roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Pokud tedy pečujete o dítě, rodiče, pobíráte invalidní důchod třetího stupně nebo starobní důchod, máte nárok na pobírání vdovského či vdoveckého důchodu i po uplynutí jednoho roku od pobírání této penze. Budete ji brát tak dlouho, jak dlouho bude trvat situace, proč důchod můžete brát. Například tedy po celou dobu péče o dítě nebo, pokud pobíráte starobní důchod, až do smrti.

Při souběhu s důchodem se ale nepobírá celá výše obou důchodů.

Peníze a majetek

Jak mají pozůstalý manžel či manželka mezitím nakládat se společnými penězi či majetkem, než začne řízení? Co dělat s účtem v bance, pokud byl psán na zemřelého, ale používali ho oba společně?

Zůstatek na účtu ke dni úmrtí zůstavitele (zemřelého) se stává předmětem pozůstalostního řízení a notář jeho výši v bance zjišťuje. Ta obvykle v návaznosti na tento přípis notáře účet zablokuje v případě, že smlouva o vedení účtu stanoví, že trvalé příkazy a zmocnění zanikají smrtí. Blokace ze strany banky tedy záleží na smlouvě o vedení účtu.

Úmrtím klienta banky nedochází automaticky ke zrušení jeho osobního účtu. V případě, že u tohoto účtu jsou zřízeny například trvalé příkazy, inkasa apod. a majitel nemá nastaveno jejich zrušení v případě své smrti, platby dále odcházejí.

O úmrtí klienta se banka dozví buď od pozůstalých, kteří tuto skutečnost prokáží úmrtním listem, nebo od notáře. Ani tehdy nedojde ke zrušení účtu, ale k jeho zmrazení. Existuje poté několik scénářů, jak je dále možné s účtem naložit.

Jednak je možné mít dispoziční práva k účtu jiné osoby i po jeho smrti. Ovšem tento člověk nemusí nutně být dědicem daného účtu. Nesmí proto neoprávněně vybírat peníze z účtu či je převádět na vlastní účet. Disponent může disponovat s peněžními prostředky na účtu. Může tak například nadále posílat odchozí platby či zrušit nastavené trvalé platby. Nemůže však zrušit či měnit nastavené služby k účtu. Za uskutečněné transakce navíc disponent odpovídá dědici, který účet zdědí. Dědic pak můžete zažádat o vrácení plateb za nevyužité služby po smrti.

Pokud ale majitel účtu před svou smrtí nikomu dispoziční práva nezřídil, přístup k financím dědic či dědici získají až po ukončení dědického řízení. Poté je možné s účtem nakládat dle libosti.

Takže tyto peníze nelze využívat třeba k placení výdajů za bydlení? Ani není možné prodat nějaké věci?

V případě, že u tohoto účtu jsou zřízeny například trvalé příkazy, inkasa apod. a majitel nemá nastaveno jejich zrušení v případě své smrti, platby dále odcházejí.

Pokud na tuto situaci pamatuje vaše smlouva o vedení účtu, tak s prostředky na společném účtu nakládat můžete. A pokud ne a banka vám účet zablokuje, tak je řešením vaše ustanovení takzvaným správcem pozůstalosti, který může s majetkem nakládat již v průběhu pozůstalostního řízení. Toho může zůstavitel povolat ještě za svého života v závěti, nebo jej ustanoví soud na návrh dědiců v průběhu pozůstalostního řízení.

Jak je to s důchodem zemřelého, pokud dorazil po smrti manžela či manželky?

Pokud byl zůstaviteli po jeho smrti vyplacen důchod, na který již neměl nárok, počítejte s tím, že jej bude třeba České správě sociálního zabezpečení vrátit. Pouze byl-li vyplacen na účet, tak si jej správa z účtu strhne zpět automaticky. Počítejte ale i s tím, že sdělení České správy sociálního zabezpečení notáři ohledně výše nedoplatku zůstavitele na důchodu může trvat i tři měsíce, a o tuto dobu se délka pozůstalostního řízení může prodloužit.

SIPO (INKASO)  Česká pošta (ČP)

Smluvní vztah zaniká okamžikem smrti Plátce. Od okamžiku, kdy ČP obdrží informaci o úmrtí Plátce, není povinna poskytovat v souvislosti s daným Spojovacím číslem jakékoliv Služby SIPO.

ČP nezajišťuje ani neprovádí odstraňování Platebních položek SIPO vedených u jednotlivých Příjemců na dané Spojovací číslo. Tyto činnosti musí zajistit pozůstalá osoba nebo osoba oprávněná jednat za zemřelého Plátce, ČP nepřebírá odpovědnost za Platební položky SIPO, které předepisují Příjemci i po úmrtí Plátce.

Spojovací číslo zemřelého Plátce bude zrušeno nejdříve od prvního pracovního dne následujícího měsíce po doručení informace o úmrtí Plátce. V případě, že se ČP nedozví o úmrtí Plátce a budou-li po smrti Plátce jakékoli osoby provádět úhrady Platebních položek SIPO či Poplatků za Služby SIPO předepisované na Spojovací číslo zemřelého Plátce, neodpovídá ČP za jakoukoli škodu či újmu způsobenou jakýmkoli osobám, které takové úhrady prováděly, či jakýmkoli třetím osobám.

Zrušení Smlouvy je možné učinit podáním žádosti o ukončení Smlouvy dohodou, podáním výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy na kterékoliv Provozovně nebo zasláním písemné žádosti o ukončení Smlouvy dohodou, písemné výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy prostřednictvím datové schránky ČP na ID datové schránky kr7cdry nebo e-mailem s elektronickým podpisem (kvalifikovaný certifikát) na e-mailovou adresu .

Žádost o ukončení Smlouvy dohodou, výpověď nebo odstoupení od Smlouvy musí obsahovat minimálně Spojovací číslo Plátce, jméno a příjmení Plátce, datum a místo narození Plátce, adresu trvalého bydliště nebo Kontaktní adresu Plátce, datum a podpis Plátce, příp. osoby oprávněné jednat za Plátce.

V případě, kdy žádost o zrušení Smlouvy činí za zemřelého Plátce třetí osoba, musí být žádost doložena dokladem, který zákonem stanoveným způsobem prokazuje úmrtí Plátce, tj. např. úmrtním listem. Žádost musí obsahovat minimálně Spojovací číslo Plátce, jméno a příjmení Plátce, adresu trvalého bydliště nebo Kontaktní adresu Plátce, datum a podpis osoby oprávněné jednat za Plátce.

Víme, že toto období pro Vás nebude lehké. Budete-li potřebovat jakoukoliv informaci, radu nebo pomoc, můžete se obrátit na zdravotně sociální pracovnice naší nemocnice, které jsou Vám připraveny pomoci – více https://www.nemletovice.cz/kontakty.html