Zákon o svobodném přístupu k informacím

Odkaz na zákon o svobodném přístupu k informacím

2023

2022

 

2021

Nemocnice Letovice neobdržela  žádnou žádost o poskytnutí informací v souladu se zákonem.

2020

Nemocnice Letovice neobdržela  žádnou žádost o poskytnutí informací v souladu se zákonem.

2019

Nemocnice Letovice neobdržela  žádnou žádost o poskytnutí informací v souladu se zákonem.

2018

Nemocnice Letovice neobdržela  žádnou žádost o poskytnutí informací v souladu se zákonem.

2017

V roce 2017 obdržela nemocnice dvě žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem. V první žádosti zaslané emailem byla požadována informace o maximálním možném počtu lůžek, reálný počet provozovaných, obsazovaných lůžek, počet uzavřených, neobsazovaných lůžek, průměrné využití reálně provozované lůžkové kapacity v procentech a průměrné využití lůžkové kapacity při zohlednění maximální možné kapacity a to vše týkající se interního oddělení v termínu od ledna 2016, včetně, do března 2017, včetně. Žadateli bylo sděleno, že nemocnice poskytuje pouze následnou lůžkovou péči (LDN) na 120 lůžkách. Obložnost v roce 2016 byla 100,6%. Interní lůžka nemocnice neprovozuje a ani je nemá nasmlouvaná se zdravotními pojišťovnami. 
 
V druhé žádosti, zaslané rovněž emailem, bylo žádáno o poskytnutí informací o subjektech, které se v posledních 3 letech přede dnem doručení této žádosti (31.července 2017) dopustily závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění smluvního vztahu s Nemocnicí Letovice, jako zadavatelem veřejné zakázky ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které vedly ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.  Žadateli bylo sděleno, že v posledních 3 letech před doručením žádosti nemocnice nespolupracovala se subjekty, se kterými by řešila závažná nebo dlouhodobá pochybení při plnění smluvního vztahu v rámci zadávané veřejné zakázky. 
 

2016

V roce 2016 obdržela nemocnice dvě žádosti o poskytnutí informací od fyzických osob v souladu se zákonem. V první žádosti zaslané emailem byl požadován seznam všech příjemců veřejných prostředků, kteří obdrželi finanční prostředky od povinného subjektu, tj. Nemocnice Letovice, v roce 2014, včetně informací tak, jak jsou vyjmenovány v §8b zákona. Žadateli byly vyčísleny náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním požadovaných informací. Žadatel požadovanou finanční částku neuhradil, proto v souladu se zákonem nebyly požadované informace poskytnuty. 
 
V druhé žádosti zaslané písemnou formou bylo žádáno o poskytnutí následujících informací: 1. V jaké výši byl finanční příspěvek Kraje na provoz v letech 2012,2013,2014 a 2015? 2. V jaké výši byl finanční příspěvek Kraje na investice v letech 2012,2013,2014 a 2015? 3. Jak byly toto příspěvky zdůvodněny? Byla provedena právní analýza souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory podle příslušných právních předpisů, rozhodovací praxe ÚOHS a judikatury Soudního dvora Evropské unie? Pokud ano, prosím o poskytnutí takové právní analýzy. 4. Byly uděleny v letech 2012,2013,2014 a 2015 sankce, a pokud ano, za co konkrétně byly uděleny, v jaké výši a jaký kontrolní orgán tyto sankce vyměřil? 5. Jaké byly celkové provozní výdaje v letech 2012,2013,2014 a2015? 6. Jaké byly celkové investiční výdaje v letech 2012,2013,2014 a2015? 7. Výroční zprávy a účetní závěrky za roky 2013 a 2014 a hospodářský výsledek za rok 2015. 8. Seznam dodavatelů zdravotnických prostředků a léčivých přípravků, a to ve struktuře obchodní firma a IČO dodavatele. Žadateli byly vyčísleny náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním požadovaných informací. Žadatel požadovanou finanční částku uhradil, proto v souladu se zákonem byly požadované informace v listinné podobě zaslány.