Strategie v oblasti poskytování zdravotní péče

Politika integrovaného systému řízení

Nemocnice Letovice, p.o. je od roku 2003 příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Původně byla založena řádem Milosrdných bratří v roce 1751, dodnes je hlavní činnost nemocnice provozována v historické budově kláštera Milosrdných bratří.  Po dobu své existence nemocnice prošla mnohými stavebními úpravami, v posledních letech dochází k systematické modernizaci nemocnice za přispění zřizovatele. Od 50. let minulého století se činnost nemocnice zaměřuje na péči o chronicky nemocné, poskytuje následnou lůžkovou péči převážně seniorům. Pokračujeme ve snaze zavádět v nemocnici ambulantní služby (interní ambulance, RTG pracoviště) a provozování domácí péče. V systému lůžkové zdravotní péče na Blanensku má naše nemocnice jasně stanovené nezastupitelné místo mezi ostatními poskytovateli zdravotních služeb.

Od r.  2006 má nemocnice zaregistrovány pobytové sociální služby, které podle aktuálních možností realizuje. V říjnu 2018 došlo z důvodu rozhodnutí zřizovatele JMK ke změně názvu nemocnice z Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace na Nemocnici Letovice, příspěvková organizace.

1. Politika systému managementu kvality

Uvědomujeme si, že jen trvalé uspokojování potřeb, požadavků i očekávání našich pacientů a poskytování služeb na vysoké profesionální a odborné úrovni je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení trvalé prosperity a úspěchu nemocnice.

Víme, že předpokladem k dosažení této vize je nutná dobrá strategie, kvalifikovaní a ochotní pracovníci a jejich kvalitně a profesionálně vykonávaná práce a pracovní a prostorové kapacity s odpovídajícím technickým vybavením.

Mezi základní prvky filozofie zřizovatele i pracovníků Nemocnice Letovice, p.o. ve vztahu k pacientům a kvalitě poskytovaných služeb je možno zařadit především tyto priority:

SPOKOJENÝ PACIENT – je ten, kterému poskytujeme:

 • kvalitní zdravotní péči, léčení a ošetřování na profesionální úrovni
 • kvalitní sociální služby na profesionální úrovni
 • dostatek informací o vyšetřování, léčbě a vývoji jeho zdravotního stavu
 • příjemné vystupování personálu, důstojné zacházení, celkově vlídné a pozitivní prostředí
 • respektování individuálních potřeb, možnost nadstandardních služeb

KVALITNÍ VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A VÝKON PRÁCE

 • dodržujeme příslušné předpisy a pravidla a kontrolujeme jejich dodržování
 • aktivně přispíváme profesionálním výkonem své práce k rozvíjení dobrých vztahů personál – pacienti, personál – klienti sociálních služeb, a tím šíříme dobré jméno naší nemocnice

VYTVOŘENÍ DOBRÝCH PRACOVNÍCH PODMÍNEK, EKONOMICKÝCH PODMÍNEK A DALŠÍ ROZVOJ

 • vhodnou motivaci všech pracovníků – odpovídající ocenění práce, zlepšování pracovních podmínek a prostředí, vytvoření podmínek pro odborný růst a vzdělávání
 • estetické a kvalitní oblečení a poskytování dalších ochranných pracovních prostředků  – jako známka úrovně kvality a příjemné úpravy pracovníků
 • získané finanční prostředky nám umožní další zkvalitňování péče – modernizace přístrojového vybavení, zavádění nových léčebných metod, zlepšování prostředí

K naplnění stanovené politiky kvality se vedení Nemocnice Letovice, p.o.  zavazuje neustále zdokonalovat a zlepšovat efektivitu systému managementu kvality. K tomu vedení organizace získalo účast, úsilí a odpovědnost všech zaměstnanců nemocnice, bude rozvíjet neustále jejich schopnosti a dovednosti a svojí osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim půjde příkladem.

K prosazení Politiky systému managementu kvality Nemocnice Letovice, p.o.  zavedla systém řízení kvality  podle normy ČSN ISO/IEC 9001. Od r. 2015 nemocnice splňuje požadavky dané akreditací Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.                                                                                   

2. Politika systému managementu bezpečnosti informací

Snahou Nemocnice Letovice, p. o. je zajistit kontinuitu zdravotních služeb nemocnice, minimalizovat případné škody předcházením bezpečnostním událostem a deklarovat pacientům, obchodním partnerům, zaměstnancům a veřejnosti schopnost chránit data, informace a majetek vlastní i svěřený v souladu s právními a smluvními požadavky. K prosazení Politiky systému managementu bezpečnosti informací Nemocnice Letovice, p.o.  zavedla systém řízení bezpečnosti informací podle normy ČSN ISO/IEC 27001.

V souladu s touto politikou deklarujeme, že:

 • Jsou naplněny všechny požadavky relevantních právních předpisů, které jsou pro nemocnici  v oblasti bezpečnosti informací stanoveny.
 • Informace jsou dostupné kdykoli a kdekoli pro určené pracovníky a subjekty.
 • Informace jsou vždy správné a pravdivé.
 • Informace jsou zpřístupněny jen tomu, kdo je potřebuje pro účel výkonu povolání.
 • Zaměstnanci jsou trvale vzděláváni v oblasti bezpečnosti informací.
 • Porušení pravidel bezpečnosti informací je považováno za hrubé porušení v souladu se zákoníkem práce.
 • Přijímaná bezpečnostní opatření jsou přímo úměrná míře rizik a míře akceptovatelnosti stanovené vedením nemocnice.
 • Vedení nemocnice bude zvyšovat účinnost systému managementu bezpečnosti informací.

Politika systému managementu kvality a managementu bezpečnosti informací je závazná pro všechny zaměstnance Nemocnice Letovice, p.o.

 2.1.2024 - Ing. Lucie Bousková v.r. , ředitelka Nemocnice Letovice