INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ

v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Kontaktní adresa správce osobních údajů:

Nemocnice Letovice, příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice, IČ: 00387134, telefon: +420 516 426 111, e-mail:  , ID datové schránky:ndbk6kj

Nemocnice Letovice, příspěvková organizace, jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

 Nemocnice Letovice, příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice, telefon: 607 087 971, e-mail:

 

Účel zpracování osobních údajů:

Zaměstnavatel tímto ve smyslu výše uvedeného obecného nařízení informuje o zpracování osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon. Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění povinností a uplatňování práv zaměstnavatele v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnanců, za účelem vedení mzdového účetnictví, jakož i za účelem odvodu daní, poplatků a provádění povinných odvodů na sociální, zdravotní, případně úrazové nebo jiné pojištění.

Kategorie osobních údajů

Adresní a identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště, kontaktní údaje (zejména telefon, e-mail)), popisné údaje, údaje týkající se a související s pracovním poměrem zaměstnance (zejména výše mzdy, další plnění).

Zaměstnavatel má právo zpracovávat především tyto osobní údaje:

Při nástupu do zaměstnání uzavírá zaměstnavatel s budoucím zaměstnancem pracovní smlouvu, která podle zákoníku práce obsahuje identifikační údaje zaměstnance (jméno, příjmení, datum, místo narození a místo trvalého pobytu).

  •   Pro evidenční listy důchodového pojištění zasílaných na OSSZ (podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení): datum a místo narození, všechna dřívější příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu.
  •   Pro správný výpočet mzdy: vzdělání, předchozí praxe.
  •   Pro správný výpočet měsíčních záloh na daně (podle zákona o správě daní a poplatků): druh pobíraného důchodu.
  •   Pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců (zákon o zaměstnanosti): zdravotní znevýhodnění.
  •   Pro placení zdravotního pojištění (podle zákona o veřejném zdravotním pojištění): zdravotní pojišťovna.
  •   Za účelem hlášení zaměstnávání cizinců: státní občanství.
  •   Prohlášení poplatníka daně z příjmu (podle zákona o správě daní a poplatků): pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění a manžel/ka je zaměstnán/a: příjmení a jméno manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele, pokud zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě: jméno, příjmení a rodné číslo dítěte.

Kategorie subjektů údajů a zdroj osobních údajů:

Zaměstnanci a případně další osoby, jejichž osobní údaje jsou ze zákona nezbytné pro naplnění zákonem daného účelu. Osobní údaje jsou získávány od zaměstnanců, jakožto subjektů údajů.

Příjemci osobních údajů:

Správce, příslušné zdravotní pojišťovny, ČSSZ, případně další subjekty, které zpracovávají osobní údaje, které jsou nezbytné pro naplnění zákonem daného účelu.

Osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

Doba uchování osobních údajů:

Správce uchovává osobní údaje zaměstnanců pouze po dobu, po kterou mu to v jednotlivých případech ukládají právní předpisy. Je to především zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění soc. zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, apod. Pro další účely správce zpracovává osobní údaje se souhlasem zaměstnanců.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz (toto právo je omezeno zákonem), popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.