KAMEROVÉ SYSTÉMY

Nemocnice Letovice zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Nemocnice Letovice je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

1/ Ochrany majetku nemocnice před poškozením a krádeží

2/ Zajištění bezpečnosti zaměstnanců, pacientů a klientů sociální služby

Oba tyto účely jsou oprávněným zájmem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Tímto je splněna zákonnost zpracování osobních údajů.

 

Kontaktní adresa správce:

Nemocnice Letovice, příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice, IČ: 00387134, telefon: +420 516 426 111, e-mail  , ID datové schránky: ndbk6kj

Příspěvková organizace jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Nemocnice Letovice, příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice,

telefon: 607 087 971, e-mail:

V areálu nemocnice jsou umístěny venkovní kamery. Při vstupu do jejich zorného pole dochází ke zpracování vašich osobních údajů formou kamerového záznamu, a to bez zvuku, s dobou uchování záznamu 14 dnů, po této době jsou data smazána. Celkem 6 kamerami jsou monitorovány pouze venkovní vstupní prostory, vjezd do nemocnice a výjezd ze zahrady nemocnice. Kamery pracují v nepřetržitém režimu. Kamerové záznamy se nepředávají, pouze v odůvodněných případech mohou být předány orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům pro vedení přestupkového řízení, popř. jiným zainteresovaným subjektům pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna).

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na informace o zpracování vašich osobních údajů, na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu (toto právo není v případě kamerového systému relevantní) nebo výmaz (toto právo je omezeno zákonem), popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.