Etický kodex zaměstnance Nemocnice Letovice

Zaměření na pacienty a veřejnost

 • Každý z nás vyjadřuje svůj vztah k pacientům a veřejnosti zejména kvalitou své práce.
 • Jsme povinni své povolání vykonávat svědomitě s využitím svých odborných znalostí.
 • Přistupujeme ke všem pacientům se stejnou péčí, nečiníme mezi nimi rozdíly a jejich prospěch stavíme nad své vlastní zájmy.
 • Motivujeme pacienty k péči o vlastní zdraví a zapojujeme je do léčebně-preventivního procesu.
 • Ctíme právo pacienta na profesionální přístup zaměstnanců při řešení jeho potřeb. Uplatňováním nových technologií, postupů a zvyšující se spolehlivostí zlepšujeme kvalitu služeb.
 • Prosazujeme otevřenou komunikaci. Respektujeme a podporujeme práva pacienta na svobodnou volbu léčby a na informace a jsme připraveni je poskytovat odpovědně, pravdivě, srozumitelně a včas.
 • Zachováváme mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsme se dozvěděli v souvislosti s výkonem svého povolání.
 • Vytváříme příjemné a bezpečné prostředí, které umožní uspokojení individuálních potřeb pacienta s respektováním jeho osobnosti, životních zvyků, duchovních potřeb, intimity a lidské důstojnosti.
 • Jsme vstřícní, slušní, korektní a pacienty oslovujeme jménem. Chodíme vždy upravení a jsme vždy identifikovatelní.
 • Před pacienty nikdy neřešíme vnitřní záležitosti.
 • Snažíme se docílit vztahu založeného na důvěře.
 • Trvale se vzděláváme a jsme schopni své vzdělání prokázat. Zároveň dbáme na pozitivní rozvoj své osobnosti.

Zaměření na spolupráci

 • Zabezpečujeme korektní a spolupracující prostředí v celé nemocnici.
 • Ctíme dobré mezilidské vztahy, vztahy mezi nadřízenými a podřízenými. Ke všem se chováme slušně a vstřícně.
 • Týmová práce je základem naší činnosti.
 • Respektujeme rozhodnutí nadřízených, pokud není v rozporu s etikou či právním řádem ČR.
 • Koordinací procesů dbáme na jejich efektivitu a optimálně využíváme svěřené zdroje.
 • Jsme loajální vůči nemocnici, dbáme o zlepšování jejího dobrého jména a vyvarujeme se každého jednání, které by jej mohlo poškodit. Své výhrady k problémům vyjadřujeme v interní diskusi, při oficiálních jednáních, ne na chodbách nemocnice či na ulicích, na veřejnosti.
 • Pozitivně využíváme svého emočního potenciálu a zdravého optimismu k posílení svých spolupracovníků a vzájemných vztahů. Snažíme se kolem sebe šířit příjemnou a pohodovou atmosféru. Nic neposílí vzájemné vztahy tolik jako úsměv, pohled do očí, souhlas, čestné vyjádření emocí, zpětná vazba a opět úsměv, který je pro náš tým, ale hlavně pro naše pacienty nepostradatelný.

 

V Letovicích, dne 2.1.2018

MUDr. Drahoslava Královcová v.r.

ředitelka Nemocnice Letovice