O nemocnici

Informace o organizaci

Název organizace: Nemocnice Letovice, příspěvková organizace 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1250.
Zřizovatel: Jihomoravský kraj
Adresa: Pod Klášterem 55/17, 679 61 Letovice
IČO: 00387134
DIČ: CZ00387134
Tel.: 516 426 111
Adresa datové  schránky: ndbk6kj                                                          

E- mail:  

Webové stránky: www.nemletovice.cz

Vedení organizace

Ředitelka, ekonom: Ing. Lucie Bousková

Zástupce statutárního orgánu, lékař: MUDr. Drahoslava Královcová
Vedoucí úseku správy majetku: Mgr. Martin Hoder
Vedoucí správního úseku, pověřenec ochrany osobních údajů: Ing. Eva Siverová

Vedoucí lékař: MUDr. Pavel Menšík
Vrchní sestra: Mgr. Emilie Portlová

 

Současná nemocnice

Nemocnice Letovice je umístěna v historické budově, bývalém klášteře Řádu Milosrdných bratří, vybudovaném v druhé polovině 18. století. Pomocné provozy prádelna, údržba a administrativa jsou umístěny v přilehlých budovách. Součástí areálu jsou pozemky (ovocný sad, pole, ostatní plochy, skleník, nádvoří) obehnané původní kamennou zdí a jsou využívány pro potřebu nemocnice.

Historická lékárna byla vybudována v roce 1784 a nachází se v přízemí hlavní budovy, vlevo od hlavního vchodu do areálu a přímo sousedí s kanceláří ředitele nemocnice. Je chráněnou kulturní památkou. Stěny lékárny obklopují vestavěné lékárenské skříně s policemi s asi 270 zásuvkami, členěné pilastry s vyřezávanými rokajemi, završené průběžně profilovanou římsou a vyřezávanými vázami. Lunety a klenby pokrývají figurální kompozice s náměty vyjadřujícími poslání řádu. Ve špaletách oken jsou malované rokaje,úponky a zvonečkové motivy. Současná podoba (obnova stavu z r. 1867) je výsledkem 8 let trvajících restaurátorských prací v letech 2000  – 2008 akademickým malířem a odborným restaurátorem panem Jiřím Látalem z Litomyšle.

Na obnově kulturní památky se finančně podílela kromě Nemocnice Letovice také Nadace Města Letovice a z rozpočtu přispělo i Město Letovice. Do dvou zrestaurovaných skříní byly získány lékárenské dózy s latinskými nápisy a zabroušenými uzávěry od místní občanky paní Olgy Burkoňové.

V současné době má několik využití. Především jako reprezentační místnost, jako místnost pro různá jednání, jako lékařská knihovna a studovna. Komerční využití je vzhledem k povaze objektu vyloučeno.

Komentované prohlídky historické lékárny,  kostela a krypty  zajišťuje MKS – Infocentrum Letovice. Kapacita prohlídky je maximálně 20 osob, proto je nutné si návštěvu předem telefonicky rezervovat na informačním centru, tel: 516 476 790, 739 396 538.

Virtuální prohlídka historické lékárny.

Více fotografií naleznete v odkazu: Fotogalerie.

Od roku 1994 prochází nemocnice modernizací a dovybavováním. Byly zrekonstruovány nemocniční pokoje, které jsou nyní vybaveny z převážné části elektricky ovladatelnými polohovacími lůžky, byly pořízeny nové stolky pro pacienty, koupelny jsou vybaveny hydraulicky ovladatelnými vanami a transportními elektrickými vozíky pro pacienty, rehabilitační úsek je vybaven moderními rehabilitačními pomůckami, v celém zařízení jsou vybudována protipožární opatření a další.

Naše zařízení je léčebna dlouhodobě nemocných, která poskytuje lůžkovou následnou péči pacientům s chronickými nemocemi a léčíme zde i onkologické pacienty v preterminálních a terminálních stavech. Následnou péči poskytujeme převážně klientům, kteří již nejsou schopni samostatného pobytu v domácím prostředí a ani v zařízeních sociální péče. Komplementové služby a akutní péče jsou zajišťovány nemocnicemi v okrese.

Práce rehabilitačních pracovníků a sociální pracovnice přispívají ke zkvalitnění a komplexnosti naší péče. Veškerý personál našeho zařízení si váží práce v nemocnici. Nemocnice úzce spolupracuje s Konventem Řádu Milosrdných bratří, nepřetržitě jsou poskytovány duchovní služby našim klientům, v nemocnici pracuje pastorační pracovník pověřený Brněnským biskupstvím.