INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Nemocnice Letovice, je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem organizace je poskytování zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Dalším úkolem je poskytování sociální služby dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče (sociální lůžka).

Příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

Poskytování sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče (sociální lůžka)

 

Kontaktní adresa správce:

Nemocnice Letovice, příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice, IČ: 00387134, telefon: +420516 426 111, e-mail  , ID datové schránky: ndbk6kj

Příspěvková organizace jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Nemocnice Letovice, příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice, telefon: 607 087 971, e-mail:

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě podpisu „Smlouvy o poskytnutí sociální služby ve zdravotnickém zařízení“ a následně na základě plnění právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje a další rozhodné údaje nezbytné pro poskytnutí konkrétní sociální služby.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz (toto právo je omezeno zákonem), popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.